Kommisjonsforordning om bruk av aerodynamiske innretninger på tunge kjøretøy

Kommisjonsforordning 2020/349 om endringer i kommisjonsforordning 2019/1916bruk av aerodynamiske innretninger

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/349 of 2 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1916 in respect of operational conditions in certain urban or interurban areas

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 2. mars 2020 og trådte i kraft i EU dagen etter publisering i Official Journal 3. mars 2020.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen, som består av en enkelt bestemmelse, innebærer at betingelsen om at forbud mot bruk av aerodynamiske innretninger i bruksstilling må kreves av «kompetent myndighet», fjernes. Forordning (EU) 2019/1916 artikkel 3 nr. 1 får samme ordlyd som den bemyndigende bestemmelsen i 96/53/EF artikkel 8b nr. 3 bokstav b.

Direktiv 96/53/EF som endret 2015/719/EU artikkel 8b pålegger medlemsstatene å godta at kjøretøy og vogntog påmontert aerodynamiske innretninger overstiger lengde­bestemmelsene i direktivets Vedlegg I. Bestemmelsen trekker i nr. 3 også opp rammer for i hvilke tilfeller sammenleggbare innretninger ikke tillates i bruksstilling, blant annet b) i byer eller mellem byområder, hvis dette kræves af de kompetente myndigheder, under hensyntagen til disse områders særlige karakteristika, navnlig steder med en hastighedsgrænse på højst 50 km/t og steder med bløde trafikanter.

I nr. 4 pålegges Kommisjonen å vedta gjennomførende rettsakter som fastsetter nærmere bestemmelser for å sikre ensartet gjennomføring av vilkårene i nr. 3. Slike bestemmelser er gitt i forordning (EU) 2019/1916.

2019/1916 artikkel 3 nr. 1 gjengir rammene som trekkes opp i 96/53/EF artikkel 8b nr. 3 bokstav b. I opprinnelig utgave var bestemmelsen imidlertid tilføyd et ytterligere vilkår om at begrensninger kun kan gis der dette «kræves af de kompetente myndigheder». Dette vilkåret blir fjernet ved forordning 2020/349. I tillegg er ordlyden med hensyn til myke trafikanter justert i samsvar med den tilsvarende bestemmelsen i 96/53/EF artikkel 8b nr. 3 bokstav b. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er hjemlet i artikkel 91 om transport i Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Nasjonalt er generelle bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for bruk av kjøretøy på offentlig veg i Norge regulert i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5. Forskriftens kapittel 5 gjennomfører også direktiv 96/53/EF, som er hjemmelen til forordning (EU) 2019/1916.  Tillatte vekter og dimensjoner på den enkelte vegstrekning er for øvrig gitt i vegliste for riks-, fylkes- og kommunale veger.

Forordning (EU) 2019/1916 er implementert gjennom henvisning i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4 nr. 4 bokstav c og § 5-16 tredje ledd. § 5-4 nr. 4 bokstav c angir kun at bruk av innretningene skal skje i samsvar med forordningen. Beslutning 2020/349 om justering av forordningen medfører dermed ikke behov for endring av forskrift om bruk av kjøretøy.

Forordning 2020/349 endrer ikke bruksreglene for aerodynamiske innretninger i 2019/1916 som sådan, men justerer vilkårene for i hvilke tilfeller medlemsstatene i sin tur kan gi nasjonale bestemmelser om i hvilke tilfeller aerodynamiske innretninger ikke tillates i bruksstilling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For Norges vedkommende får endringen ingen betydning. Det var i utgangspunktet uklart hva som menes med "hvis dette kreves av de kompetente myndigheter" ut over den alminnelige skilt- eller forskriftsmyndigheten. For Norges vedkommende vil dette uansett være Samferdselsdepartementet eller Vegdirektoratet dersom begrensningen skal skje i form av forskrift, og Statens vegvesen, eventuelt fylkeskommunen eller kommunen, dersom begrensningen skal fremgå av skilt. Per juni 2021 foreligger det heller ingen planer om å benytte det nasjonale handlingsrommet til å begrense bruken i visse områder, verken i form av forskriftsbestemmelser eller innføring av et nytt skilt

Vurdering

Det vises til "merknader" over, rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/349
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0349.A13

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 10.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: