Logo for nettsalg av legemidler til dyr

Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2021/1904 av 29. oktober 2021 om utforming av en felles logo for nettsalg av legemidler til dyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1904 of 29 October 2021 adopting the design of a common logo for the retail of veterinary medicinal products at a distance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.08.2021

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

Reguleringen gjelder vedtakelse av en felles logo for salg av legemidler til dyr på nett.

Regelverket er hjemlet i hovedforordningen 2019/6 om legemidler til dyr. Kommisjonen har foreslått at forordningen får anvendelse fra 28. januar 2022. Forslaget ble lagt frem for den stående komiteen for legemidler til dyr den 30. september 2020.

Formålet med regelverket er å etablere en felles logo som skal kunne brukes av forhandlere av legemidler til dyr på nett, som er godkjente i henhold til artikkel 103 i hovedforordningen 2019/6. Logoen skal gjøre det lett for befolkningen å finne ut om en forhandler av slike medikamenter har nødvendig godkjennelse.

Utformingen av logoen følger av forordningens artikkel 1. Logoen skal inneholde en hyperlink til det aktuelle medlemslandets liste over godkjente forhandlere for fjernsalg av medikamenter til dyr. Logoen skal være tilsvarende den som brukes for legemidler til mennesker, men med andre farger og det skal tillegges ordet «vet».

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må implementeres i norsk rett, sannsynligvis i den planlagte nye forskriften om legemidler til dyr.

Aktører som skal selge legemidler til dyr over nett, må forholde seg til forordningen ved å sørge for å få etablert den vedtatte felles logoen i sin virksomhet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen forutsetter at legemiddelmyndigheten teknisk og praktisk legger til rette for at aktørene kan få etablert den vedtatte felles logoen i sin virksomhet. Aktørene som skal selge legemidler til dyr over nett må følge opp teknisk og praktisk for å få etablert og kunne ta den vedtatte felles logoen i bruk i sin virksomhet. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2021/1904

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker