Nasjonale unntak fra direktiv 2008/68/EU

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1436 av 31. august 2021 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1436 of 31 August 2021 amending Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to authorise certain national derogations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/68/EF om innlandtransport av farlig gods artikkel 6 (2) og artikkel 6 (4) åpner for at det kan gis nasjonale unntak for visse typer transporter. Direktivets vedlegg I, del I.3, vedlegg II, del II.3, og vedlegg III, del III.3 inneholder lister over nasjonale unntak. Medlemsstatene kan sende en anmodning om nasjonale unntak til Europakommisjonen som vurderer om unntakene skal tillates.

Ved kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1436 gis det en godkjenning av at noen medlemsstater innfører særskilte konkrete unntak i henhold til direktiv 2008/68/EF og vedleggene i direktivet blir derfor endret i overensstemmelse med dette. Endringene innebærer at nærmere angitte medlemsland er autorisert til å gjennomføre unntak på deres territorium.

Merknader

Direktiv 2008/68/EF er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). Norge er ikke gitt noen særskilte unntak i kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1436 og denne endringen får således ingen betydning for norsk lovgivning.


Rettslige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles derfor ikke i Spesialutvalget for transport

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/68
Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU
Celexnr.: 32021D1436

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.08.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker