Ny mat - godkjenning av olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1326 av 10. august 2021 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204) som ny mat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1326 of 10 August 2021 authorising the placing on the market of Schizochytrium sp. (FCC-3204) oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204) som ny mat til bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og øker maksimumsgrensen for olje fra Schizochytrium sp. i kosttilskudd til den generelle befolkningen over 3 år (unntatt gravide og ammende) for stammen FCC-3204.

Stammen FCC-3204 tilhører arten Schizochytrium limacinum. Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vedtatt to separate risikovurderinger om olje fra Schizochytrium limacinum (stammen FCC-3204). Den ene angår bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, mens den andre gjelder bruk i kosttilskudd. EFSA har i begge risikovurderingene konkludert med at oljen fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) er helsemessig trygg i de foreslåtte bruksmengdene i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og ved en maksimumsgrense på 1 g/dag for målgruppen i kosttilskudd.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470) med gitte bruksvilkår. Spesifikk lovbestemt betegnelse er «olje fra mikroalgen Schizochytrium sp.». Kosttilskudd som inneholder ny mat-ingrediensen, må merkes med at de ikke skal inntas av spedbarn og barn under 3 år. Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1326
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R1326

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2021
Frist returnering standardskjema: 20.08.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.05.2022