Økologi-Import-Kriterier for anerkjenning og tilbaketrekking av kontrollorgan

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1697 av 13. juli 2021 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder kriterier for anerkjenning av kontrollmyndigheter og kontrollorganer som gjennomfører kontroll av økologiske produkter i tredjeland, og for tilbaketrekking av slike anerkjenninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1697 of 13 July amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the criteria for the recognition of control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on organic products in third countries, and for the withdrawal of their recognition

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye regler for import fra tredjeland, og omhandler kriterier Europakommisjonen skal legge til grunn for å anerkjenne kontrollmyndigheter og kontrollorganer som har myndighet til å gjennomføre kontroll med økologiske virksomheter og produkter i tredjeland. Rettsakten fastsetter i tillegg kriterier for tilbaketrekking av anerkjenningen for spesifikke tredjeland og/eller produktkategorier dersom Europakommisjonen vurderer dette som nødvendig. Kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal etter 31.12.2024 føre kontroll med økologiske virksomheter i tredjeland etter samsvarende økologiregler som i EØS-området.  

Rettsakten gir følgende hovedkriterier for å anerkjenne kontrollorganer og kontrollmyndigheter:

 • Ny klargjøring om at kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skal være juridisk etablert i ett medlemsland eller tredjeland

 • Skal ha kapasitet og kompetanse til å gjennomføre effektive kontroller for virkeområdet som anerkjenningen omfatter

 • Krav til objektivitet, upartiskhet og uten interessekonflikter

 • Ny begrensning om at kontrollorganet eller kontrollmyndigheten kun kan delegere kontrollansvaret for prøvetaking 

 • Nytt krav om å rotere inspektører, og at en inspektør ikke kontrollerer samme økologiske virksomhet i mer enn tre sammenhengende år

 • Skal være akkrediterte av et akkrediteringsorgan i henhold til en ny harmonisert standard

 • Nytt krav om at det først er mulighet for å søke om en fornyet anerkjenning når minimum 24 måneder etter en tidligere tilbaketrekking av en anerkjenning er gjennomført

Rettsakten gir følgende hovedkriterier for å tilbaketrekke anerkjenningen av kontrollorgan og kontrollmyndighet:

 • Hvis kriterier for anerkjenningen ikke lenger er oppfylt

 • Hvis årlig rapportering («annual report») ikke blir sendt til Europakommisjonen, eller at innholdet er ufullstendig eller ikke oppfyller kravene

 • Hvis endringer i virkeområdet blir gjennomført uten melding til Europakommisjonen innen 30 kalenderdager

 • Ikke aksepterer fysisk inspeksjon fra Europakommisjonen

 • Ikke følger opp med nødvendige korrigerende tiltak ved avvik som påvirker økologisk status på økologiske produkter innen spesifikke tidsfrister

 • Hvis kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ikke har gjennomført kontrollaktivitet de siste 48 måneder i tredjelandet det er anerkjent for

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført ved at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1697 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er Europakommisjonen som har hovedansvaret for å anerkjenne kontrollorganer og kontrollmyndigheter som kan kontrollere økologiske virksomheter og produkter i tredjeland. Rettsakten gir regler for hvilke kriterier som skal legges til grunn. Et formål med det nye økologiregelverket er å styrke kontrollsystemet for økologisk produksjon i tredjeland. Det er i den forbindelse viktig å sikre anerkjente kontrollorganer og kontrollmyndigheter som kan ivareta et effektivt og tilfredsstillende kontrollsystem for økologiske produkter som skal eksporteres til EØS-området.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1697
Rettsaktnr.: 2021/1697/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R1697

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2021
Frist returnering standardskjema: 19.11.2021
Dato returnert standardskjema: 20.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2021
Høringsfrist: 15.02.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker