Revisjon av CLP i forbindelse med EUs kjemikaliestrategi

Delegert kommisjonsforordning (EU) xxxx om revisjon av (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) xxxx amending Regulation (EC) no 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.08.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Målene med EU-kommisjonens kjemikaliestrategi, som ble publisert 14. oktober 2020, er bedre beskyttelse av mennesker og miljø mot farlige kjemikalier. Den har også som mål å fremme innovasjon for utviklingen av trygge og bærekraftige alternativer og å fremme EUs industri som en global aktør i produksjon og bruk av kjemikalier. For å oppnå disse målene omfatter kjemikaliestrategien blant annet revisjon av CLP-forordningen. CLP er en viktig del av EUs lovgivning for farevurdering av kjemikalier og hvordan kommunisere farene til forbrukere og arbeidstakere. Sammen med REACH er CLP den mest sentrale lovgivningen for kjemikalier i EU. 

Konsekvensutredningen skal vurdere en rekke tiltak. I kommisjonens veikart for revisjonen av CLP er disse konkrete tiltakene listet opp:

Innføring av nye fareklasser (som hormonforstyrrende stoffer) og tilhørende kriterier

Innføring av en plikt til å gi informasjon om noen farer på etiketten for produkter som er utenfor virkeområdet til CLP

Tydeliggjøring av plikten til å klassifisere stoffblandinger og enkelte komplekse stoffer.

Innføring av særlige regler for nettsalg

Innføring av muligheten til å sette harmoniserte verdier for toksikologiske/økotoksikologiske parametre i CLP 

Kreve at importører og nedstrømsbrukere leverer informasjon om stoffer som er klassifisert for fysiske effekter eller helsefarer til giftinformasjonssentre og tydeliggjøre plikter for distributører om å levere slik informasjon

Gi Kommisjonenen mandat til å kreve at ECHA utarbeider nye klassifiseringsforslag

Tillate flerspråklige utbrettbare etiketter for alle stoffer og stoffblandinger

Innføring av egne merkeregler der det ikke er tilstrekkelig plass på fareetiketten

Innføring av mekanisme for å prioritere visse kjemikalier for harmonisert klassifisering

Forenkle og redusere unødvendige administrative kostnader, blant annet ved bruk av digitale verktøy

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i CLP legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1272/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: