Revisjon av REACH i forbindelse med EUs kjemikaliestrategi

Kommisjonsforordning (EU) xxxx om revisjon av (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)

Commission regulation (EU) xxx amending Regulation (EC) 1907/2006 of legislation on registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.08.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Sammendrag av innhold

Målene med EU-kommisjonens kjemikaliestrategi, som ble publisert 14. oktober 2020, er bedre beskyttelse av mennesker og miljø mot farlige kjemikalier. Den har også som mål å fremme innovasjon for utviklingen av trygge og bærekraftige alternativer og å fremme EUs industri som en global aktør i produksjon og bruk av kjemikalier. For å oppnå disse målene omfatter kjemikaliestrategien blant annet revisjon av REACH-forordningen. REACH er en viktig del av EUs lovgivning for å sikre trygg bruk av kjemikalier. Sammen med CLP er REACH den mest sentrale lovgivningen for kjemikalier i EU. 

Konsekvensutredningen skal vurdere en rekke tiltak. I kommisjonens veikart for revisjonen av REACH er disse konkrete tiltakene listet opp:

Revisjon av registreringskravene: Ulike alternativer for å revidere registreringskravene for framstillere og importører vil bli analysert, inkludert økt informasjon om farer, dokumentasjon av sikker bruk, registrering av visse polymere og informasjon om miljøfotavtrykk.

Introduksjon av en faktor for kombinasjonseffekter: Alternativer for å vurdere risiko av eksponering for flere kjemiske stoffer (kombinasjonseffekter) ved å introdusere en eller flere faktorer i REACH vedlegg I vil bli vurdert.

Forenkling av kommunikasjonen i forsyningskjeden: Alternativer for å forbedre sikkerhetsdatablad vil bli vurdert, inkludert harmoniserte elektroniske formater. 

Revisjon av bestemmelsene om dokument- og stoffevaluering: Ulike alternativer vil bli vurdert for å sikre at registreringsdokumentene er i overensstemmelse med regelverket og at tilstrekkelig informasjon for å kunne konkludere på om det er grunn til bekymring er tilgjengelig. Dette inkluderer muligheten til å tilbakekalle registreringsnumre for registreringer som ikke er i samsvar med regelverket og gi myndighetene muligheten til å kreve tester for å innhente fareinformasjon.

Forbedring av godkjenningsprosessen (autorisasjon): Alternativer omfatter klargjøringer og forenklinger av gjeldende bestemmelser, nasjonal godkjenning av lav bruk, å fjerne autorisasjon i tittelen for REACH, sammenslåing av prosessene i REACH for godkjenning og begrensning (autorisasjon) og å forbedre grenseflaten mot andre deler av lovgivningen ved at kjemikalievurderinger som utarbeides innenfor ett regelverk skal kunne brukes under andre regelverk ("one substance - one assessment").

Forbedring av begrensningsprosessen (restriksjon): Alternativer inkluderer utvidelse av den generelle tilnærmingen av restriksjoner (forbud) for hormonforstyrrende stoffer, PBT/vPvB-stoffer, stoffer som kan skade immunsystemet, nervesystemet, åndedrettsystemet eller andre spesifikke organer; utvidelse av generell tilnærming for produkter brakt på markedet for profesjonell bruk, og å operasjonalisere begrepet "essensiell bruk" i begrensninger, inkludert kriteriene for å gi unntak.

Revisjon av bestemmelsene for kontroll og tilsyn: Alternativene inkluderer å etablere minimumskrav for nasjonal kontroll og tilsyn, inkludert strengere grensekontroll og å etablere en europeisk revisjonsinstans (European Audit Capacity) som skal revidere medlemslandenes tilsyn.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: