EØS-notatbasen

Taksonomiforordningen: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2178 av 6. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 ved spesifisering av innholdet og presentasjonen av opplysninger som skal offentliggjøres av foretak i henhold til artikkel 19a eller 29a til direktiv 2013/34/EU om miljømessige bærekraftige økonomiske aktiviteter, og spesifisering av metoden for å overholde denne opplysningsplikten

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 of 6 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by specifying the content and presentation of information to be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning environmentally sustainable economic activities, and specifying the methodology to comply with that disclosure obligation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft 30.12.2021

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Hovedrettsakten er ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Denne delegerte rettsakten er utfyllende regelverk til taksonomiforordningen (Forordning (EU) 2020/852). Artikkel 8 (1) i taksonomiforordningen slår fast at visse store foretak som er forpliktet til å rapportere ikke-finansiell informasjon i henhold til Non-financial reporting directive (NFRD), skal informere om hvordan og til hvilken grad deres aktiviteter er assosiert med miljømessig bærekraftig økonomisk aktivetet, slik det er definert i EUs taksonomi (EU Taxonomy legislation). Som følge av gjennomgangen av NFRD gjennom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), så vil omfanget av foretak som inngår i art. 8 i taksonomiforordningen utvides. 

Det følger av taksonomiforrodningen art. 8 (4) at Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt for å angi nærmere krav til innholdet i og presentasjonen av opplysninger som skal legges frem i samsvar med art. 8 nr 1 og 2, herunder hvilken metode som skal brukes for å overholde dem. Det skal tas hensyn til særtrekkene ved både finansielle og ikke-finansielle foretak, samt de tekniske screeningkriteriene som er fastsatt i henhold til taksonomiforordningen.

Reglene som følger av denne delegerte rettsakten skal sørge for at de rapporterende foretakene under taksonomiforordningen skal kunne omgjøre de tekniske screeningkriteriene i delegert forordning 2021/2139 til kvantitative økonomiske indikatorer som skal offentliggjøres. 
Rettslige konsekvenser

Forordningen er utfyllende regelverk til taksonomiforordningen. Finanstilsynet foreslo i et høringsnotat 27. oktober 2020 at opplysningskravene og rapporteringspliktene som følger av taksonomiforordningen gjøres gjeldende i en ny lov om opplysninger om bærekraft. Når denne forordningen tas inn i EØS-avalen forventes det at den vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift som er hjemlet i lov som gjennfomfører taksonomiforordningen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forodningen fastsetter tekniske regler til nye plikter som vil følge av hovedforordningen. Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er utfyllende regler til plikter som følger av hovedrettsakten. Ikrafttredelsespunkt for denne må derfor tilpasses slik at den tidligst trer i kraft samtidig som hovedrettsakten. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)4987
Rettsaktnr.: 2021/2178
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2178

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.09.2021
Frist returnering standardskjema: 01.11.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: