Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen om systemer og kontroller for å identifisere og rapportere manipulasjon av en referanseverdi

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1351 av 6. mai 2021 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder om karakteristikkene ved systemene og kontrollene for identifisering og rapportering av atferd som kan involvere manipulering eller forsøk på manipulering av en referanseverdi

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1351 of 6 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the characteristics of the systems and controls for the identification and reporting of any conduct that may involve manipulation or attempted manipulation of a benchmark

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.08.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsaken er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene. Basisrettsakten referanseverdiforordningen er innlemmet i EØS-avtalen og i kraft i Norge.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en teknisk, utfyllende standard til referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011), og retter seg mot administratoer for referanseverdier. En referanseverdi er en verdi (statistisk mål) som er beregnet på grunnlag av et sett representative underliggende data som brukes som referansepris for finansielle instrumenter eller finansielle avtaler eller til å måle verdipapirfonds resultater.

Etter artikkel 14 i referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011) skal en administrator av en referanseverdi ha systemer og kontroller for å kunne identifisere og rapportere manipulasjon eller forsøk på manipulasjon av en referanseverdi. Den vedtatte kommisjonsforordningen angir nærmere hvilke krav som disse systemene og kontrollene må oppfylle.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Det kan skje i referanseverdiforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er per august 2021 seks norske administratorer av  referanseverdier. Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I EU skal kravene i forordningen anvendes fra 1. januar 2022. Finanstilsynet antar at samme dato kan gjelde i EØS/EFTA-statene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1351
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32021R1351

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker