Utfyllende regler til referanseverdiforordningen om tilsynsmyndighetenes vurdering ved pålegg om administrering av en kritisk referanseverdi

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1349 av 6. mai 2021 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder om kriterier for vedkommende myndigheters etterlevelsesvurdering i forbindelse med tvungen administrering av en kritisk referanseverdi

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1349 of 6 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria for the competent authorities’ compliance assessment regarding the mandatory administration of a critical benchmark

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.08.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsaken er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene. Basisrettsakten referanseverdiforordningen er innlemmet i EØS-avtalen og i kraft i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en teknisk, utfyllende standard til referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011), og retter seg mot administratoer for referanseverdier. En referanseverdi er en verdi (statistisk mål) som er beregnet på grunnlag av et sett representative underliggende data som brukes som referansepris for finansielle instrumenter eller finansielle avtaler eller til å måle verdipapirfonds resultater.

Etter artikkel 21 i referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011) skal en administrator som ønsker å opphøre med administreringen av en kritisk referanseverdi, varsle tilsynsmyndigheten sin. Tilsynsmyndigheten skal vurdere om referanseverdien skal overføres til en ny administrator eller om den skal opphøre. Den vedtatte kommisjonsforordningen angir hvilke kriterier tilsynsmyndigheten skal vektlegge i denne vurderingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Det kan skje i referanseverdiforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Referanserenten Nibor er identifisert som en kritisk referanseverdi, slik at kommisjonsforordningen kan bli aktuell for norske forhold., men forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I EU skal kravene i forordningen anvendes fra 1. januar 2022. Det må tas stilling til om samme dato skal gjelde for EØS/EFTA-statene. Finanstilsynet antar at samme dato kan gjelde i EØS/EFTA-statene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1349
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32021R1349

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker