Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1415 av 5. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 om reguleringstekniske standarder om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt mellom kompetente myndigheter og ESMA, EBA og EIOPA

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1415 of 5 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the cooperation, exchange of information and notification obligations between competent authorities and ESMA, the EBA and EIOPA

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.08.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trådt i kraft. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Rettsakten er utfyllende regelverk til verdipapiriseringsforordningen som venter på å bli tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en utfyllende teknisk standard (RTS) til verdipapiriseringsforordningen (forordning (EU) 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen harmoniserer det regulatoriske rammeverket for verdipapiriseringsmarkedet. For å sikre en likeartet og tilstrekkelig gjennomføring av verdipapiriseringsregelverket så må forholdet mellom de ulike kompetente myndighetene klareres. Art. 36 (8) i verdipapiriseringsforordningen gir Kommisjonen myndighet til å fastsette utfyllende regelverk for å fastsette de tekniske kravene til å gjennomføre samarbeidskravene og informasjonsutvesklingen som skal skje mellom de ulike myndighetene.

Den tekniske standarderer identifiserer tilsynsmessige forpliktelser og hvilke tilsynsenheter som omfattes av kravene til samarbeid, informasjonsutveksling og notifisering, samt tekniske prosedyrer for dette. Blant annet skal hver kompetent myndighet utpeke et kontaktpunkt. I tillegg er det bestemmelser om konfidensialitet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er teknisk utfyllende til plikter som allerede følger av hovedforordningen. Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller adminstrative konsekvenser for Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er utfyllende regelverk til verdipapiriseringsforordningen (2017/2402) som ikke er innlemmet i EØS-avtalen ennå. Det vil derfor være behov for å tilpasse ikrafttredelsestidspunktet slik at rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som 2017/2402 i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1415
Basis rettsaktnr.: 2017/2402
Celexnr.: 32021R1415

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.06.2021
Frist returnering standardskjema: 29.09.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker