Vin, delegert kommisjonsforordning om endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren, endrer 32019R0033

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1375 av 11. juni 2021 om endringer i delegert forordning (EU) 2019/33 når det gjelder endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1375 of 11 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/33 as regards the modification of traditional terms in the wine sector

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer forordning (EU) 2019/33 ved at den oppdaterer og erstatter artikkel 34 om endring av tradisjonelle betegnelser på vin.

På grunn av en utilsiktet feil åpner artikkel 34 i forordning (EU) 2019/33 per i dag bare for endringer av tradisjonelle betegnelser på vin når det gjelder hvilken type tradisjonell vinbetegnelse det dreier seg om, hvilket språk den tradisjonelle vinbetegnelsen er uttrykt på og hvilke(n) kategori druevinprodukt den tradisjonelle vinbetegnelsen gjelder for.

De tidligere og nå opphevde gjennomføringsbestemmelsene om dette i artikkel 42a i forordning (EF) nr. 607/2009 åpnet imidlertid også for andre endringer av tradisjonelle vinbetegnelser. Det dreide seg om navnet som var beskyttet som tradisjonell vinvetegnelse, oppsummeringen av definisjonen av den tradisjonelle vinbetegnelsen og bruksvilkår og de beskyttede opprinnelsesbetegnelsene og geografiske betegnelsene som er omfattet av/kan bruke den tradisjonelle vinbetegnelsen.

Artikkel 34 i forordning (EU) 2019/33 erstattes derfor i denne forordningen (32021R1375) av en ny bestemmelse som viderefører alle mulighetene for endringer av tradisjonelle vinbetegnelser, som tidligere framgikk av artikkel 42a i den nå opphevede forordning (EF) nr. 607/2009.

Selv om denne forordningen (32021R1375) formelt sett ikke trer i kraft i EU før 9. september 2021, gis den likevel "tilbakevirkende kraft" og skal gjelde allerede fra 14. januar 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 er i EU nå opphevet og erstattet av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33 og kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/34. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33 og kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/34 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som endrer bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33, ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33 er tatt inn.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/1375
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013
Celexnr.: 32021R1375

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2021
Frist returnering standardskjema: 08.10.2021
Dato returnert standardskjema: 10.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring: