Vin, kommisjonsgjennomføringsforordning om endring av bestemmelsene om den analytiske databanken for isotopiske data og kontroll innen vinsektoren, endrer 32018R0274.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1007 av 18. juni 2021 om endringer i gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 når det gjelder den analytiske databanken for isotopiske data og kontroll innen vinsektoren.

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1007 of 18 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2018/274 as regards the analytical databank of isotopic data and the checks in the wine sector.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer bestemmelsene om den analytiske databanken for isotopiske data i artiklene 27 og 28 og føyer til en ny artikkel 32a om kontroll, i kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen anses ikke som EØS-relevant og skal derfor heller ikke gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen anses ikke som EØS-relevant og vil derfor uansett ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273 og kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Denne forordningen endrer bestemmelsene om den analytiske databanken for isotopiske data i artiklene 27 og 28 og føyer til en ny artikkel 32a om kontroll, i kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274.

Bestemmelsene som denne forordningen endrer og tilføyer i kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274, er ikke regnet som EØS-relevante og er plassert i et kapittel om kontroll mv. i fordningen som ikke er regnet som EØS-relevant.

Vi henviser til vurderingene av dette i EØS-notatene om både 32018R0274 og 32018R0273.

Vi mener derfor at denne endringsforordningen heller ikke er EØS-relevant.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant og at den derfor heller ikke skal tas inn i EØS-avtaleverket og ikke gjennomføres i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/1007
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013
Celexnr.: 32021R1007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2021
Frist returnering standardskjema: 12.10.2021
Dato returnert standardskjema: 10.12.2021
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: