EØS-notatbasen

CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2017-2019

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1961 av 5. august 2021 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta høyde for utviklingen i massen til nye personbiler som ble registrert i 2017, 2018 og 2019

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1961 of 5 August 2021 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new passenger cars registered in 2017, 2018 and 2019

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 5. august 2021 og publisert i Den europeiske unions tidende 12. november 2021. Rettsakten hadde ikrafttreden 2. desember 2021.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 04.02.22, beslutning nr. 24/2022. Forskriftsendring ble vedtatt 10.03.22, og Form 1 sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Basisforordning (EU) 2019/631 skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp og setter målkrav om gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye person- og varebiler som registreres i EU/EØS-området. Målkravene retter seg mot bilfabrikantene. Gjennomsnittsmålet fordeles mellom bilfabrikantene, og den enkelte fabrikant blir tildelt sine spesifikke utslippsmål etter en fastsatt formel hvor kjøretøyets vekt er en av komponentene. Dette innebærer at tyngre kjøretøy kan slippe ut mer enn lettere kjøretøy. På den måten tas det høyde for at det finnes ulike bilsegmenter og det tilstrebes at det stilles rimelige krav til alle fabrikanter. 

I basisforordningens vedlegg I er det angitt hvordan bilfabrikantenes spesifikke utslippsmål for CO2 skal beregnes. Til beregningen benyttes en gjennomsnittsvekt, M0. Verdien av gjennomsnittsvekten skal justeres regelmessig for å ta høyde for endringer i den gjennomsnittlige vekten for de nye personbilene som registreres i unionen. Forordning (EU) 2021/1961 endrer forordning (EU) 2019/631 og setter ny verdi for gjennomsnittsvekten M0 nevnt i del A, punkt 4 i vedlegg I. Verdien er basert på data om kjøretøyenes vekt i kjøreklar stand fra rapporteringer for kalenderårene 2017, 2018 og 2019, og er vektet etter antallet nye registreringer i hvert referanseår. Den nye M0-verdien for personbiler som skal brukes for kalenderårene 2022, 2023 og 2024 settes til 1 398,5 kg. For kalenderåret 2021 er M0 1 379,88 kg.

Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) 2021/1961 er en delegert forordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Rettslige konsekvenser

Basisforordning (EU) 2019/631 er implementert i forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Forordning (EU) 2021/1961 foreslås tatt inn i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil gå via EFTA's hurtigprosedyre, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1961
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1961

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.08.2021
Frist returnering standardskjema: 17.09.2021
Dato returnert standardskjema: 17.09.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.02.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 24/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.02.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 10.03.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.03.2022

Lenker