Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser for konsern med globalt systemviktige institusjoner og regler om intern MREL

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2036 av 19. oktober 2022 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2014/59/EU med hensyn til regler for konsern med globalt systemviktige institusjoner med en krisehåndteringsstrategi med flere krisehåndteringsenheter og om indirekte tegning av instrumenter som teller mot oppfyllelsen av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld

Regulation (EU) 2022/2036 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 amending Regulation (EU) No 575/2013 and Directive 2014/59/EU as regards the prudential treatment of global systemically important institution groups with a multiple point of entry resolution strategy and a methodology for the indirect subscription of instruments eligible for meeting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

(Pos.notat)

Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU 14. november 2022. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Kommisjonen presenterte 18. april 2023 sitt forslag til justeringer i fradragsregimet, jf. mandat til dette i forordningen. Forslaget vil være gjenstand for forhandlinger i Råd og Parlament. Finanstilsynet vil avvente utfallet av disse til man vurderer konkret hvordan bestemmelsene i forordningen inkludert ev. justeringer bør hensyntas i norsk lovgivning.

Sammendrag av innhold

Forordning inneholder justeringer i CRR og BRRD som har vist seg nødvendige for at regelverket som omhandler MREL for globalt systemviktige banker (G-SII) inkludert datterselskap av disse og avklaringer mht. tredjeland skal være klart og konsistent.

Forordningen justerer også CRR og BRRD ved innføring av et fradragsregime for beregning av intern MREL ved konsernstrukturer som inkluderer mellomliggende datterselskap og nødvendige justeringer i soliditetsregelverket for å forene dette med fradragsregimet.

Forordningen gir EU-kommisjonen et mandat til å undersøke virkningen av fradragsregimet, og eventuelt foreslå endringer. EU-Kommisjonen publiserte forslag til slike endringer 18. april 2023 (COM(2023) 229.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er vedtatt og gjelder fra 14. november 2022. Visse deler av forordningen knyttet til ovennevnte fradragsregime gjelder derimot først fra 1. januar 2024.

Når den innlemmes i EØS-avtalen, vil endringene i CRR gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften.

Forordningen endrer BRRD på visse punkter. Medlemsland skal innen 15. november 2023 ta disse endringene inn i sitt lovverk og kommunisere disse endringene til kommisjonen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert forslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)665
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2036
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) No 575/2013 og direktiv 2014/59/EU
Celexnr.: 32022R2036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2022
Frist returnering standardskjema: 06.01.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker