EØS-notatbasen

CRR og BRRD: Endring av regler for konsern med globalt systemviktige institusjoner med strategi om krisehåndtering i flere enheter og om indirekte tegning av MREL-tellende instrumenter

Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2014/59/EU om regler for av konsern med globalt systemviktige institusjoner med en krisehåndteringsstrategi med flere krisehåndteringsenheter og om indirekte tegning av instrumenter som teller mot oppfyllelsen av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 and Directive 2014/59/EU as regards the prudential treatment of global systemically important institution groups with a multiple point of entry resolution strategy and a methodology for the indirect subscription of instruments eligible for meeting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er fremlagt Rådet og EU-Parlamentet for behandling.

Sammendrag av innhold

Forslaget til forordning inneholder visse endringer i kapitalkravsforordningen ((CRR) Regulation (EU) No 575/2013) og krisehåndteringsdirektivet ((BRRD) direktiv 2014/59/EU med hensyn til (i) metoden for beregning av indirekte tegning av instrumenter som er tellende for å møte minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL), samt (ii) regelverk for beregning av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld etter CRR art 92a (1) for globalt systemviktige banker (G-SIIs) hvis krisehåndteringsstrategi inkluderer flere inngangspunkter for krisehåndtering (Multiple Points of Entry).

Ad. (i) Art. 45f (6) i BRRD2 (Directive 2019/879/EU) ga det europeiske banktilsynet (EBA) mandat til å foreslå utfyllende regler for beregning av tellende intern MREL-kapital i tilfeller hvor denne er utstedt indirekte til krisehåndteringsenheten, dvs. fra et datterforetak og via ett eller flere andre datterforetak før det når krisehåndteringsenheten. EBA sendte i juli 2020 utkast til utfyllende regler på høring.

Høringsrunden viste bred støtte til forslaget om et fradragsregime (deduction regime). Fradragsregime vil si at ved beregningen av et mellomliggende datterselskap sin oppfyllelse av intern MREL, så skal dette datterselskapets eventuelle beholdning av intern MREL utstedt fra andre datterforetak trekkes fra. Samtidig viste tilbakemeldinger i høringsrunden behov for justeringer av nivå 1-tekst (CRR). Dette lå utenfor mandatet i BRRD2, og EBA sendte derfor 25. januar 2021 brev til kommisjonen om behovet for justering av CRR på dette punktet. Kommisjonen foreslår nå å ta EBA sitt forslag til fradragsregime direkte inn i CRR samt å slette ovennevnte Art. 45f (6) i BRRD.

Ad. (ii) Kommisjonen foreslår i tilfeller hvor minst to G-SII-institusjoner tilhører samme G-SII (eller tredjelandsinstitusjoner som ville vært krisehåndteringsenheter om de var etabler i unionen), så skal, for EU-morselskapet i et slikt konsern, beregningen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld etter CRR art. 92a (1) gjøres med basis i den konsoliderte situasjonen til EU-morselskapet som om dette var den eneste krisehåndteringsenheten i den aktuelle G-SII.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Om og når forordningen blir vedtatt i sin nåværende form og innlemmes i EØS-avtalen, vil endringene gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert forslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)665
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) No 575/2013 og direktiv 2014/59/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker