Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/204 av 28. november 2019 om detaljerte forpliktelser for tilbydere av europeiske elektroniske bompengetjenester (EETS), minstekrav til EETS-områdeerklæringen, elektroniske grensesnitt, krav til interoperabilitetskomponenter og oppheving av vedtak 2009/750/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/204 of 28 November 2019 on detailed obligations of European Electronic Toll Service providers, minimum content of the European Electronic Toll Service domain statement, electronic interfaces, requirements for interoperability constituents and repealing Decision 2009/750/EC

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/204 ble vedtatt 28. november 2019, kunngjort i Official Journal 17. februar 2020 og trådte i kraft 19.oktober 2021.

Gjennomføringsforordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen bygger imidlertid på det gamle EFC-direktivet og EETS-beslutningen, som er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Dette er en gjennomføringsforordning knyttet til Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2019/520 av 19. mars 2019 om interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer og tilrettelegging for utveksling av opplysninger mellom medlemslandene om manglende bompengebetaling i EU. Det vises til EØS notat for nevnte direktivet for ytterligere detaljer. 

Bakgrunn

Det juridiske rammeverket for harmonisert, elektronisk bompengeinnkreving i Europa har frem til vedtakelsen av det nye EETS-direktivet bestått av to sett rettsakter. Direktiv 2004/52/EC om elektronisk bompengeinteroperabilitet i Europa (EFC-direktivet) og Kommisjonsbeslutning 2009/750/EC om definisjonen av den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS) og tilhørende tekniske elementer.

Dette rammeverket foreslås endret i et nytt sett med rettsakter. Direktiv (EU) 2019/520 om interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer og tilrettelegging for utveksling over landegrensene av opplysninger om manglende betaling av bompenger med tilhørende utfyllende bestemmelser. Utfyllende bestemmelser er gitt i

 • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/204 28. november 2019 om detaljerte forpliktelser for tilbydere av europeiske elektroniske bompengetjenester (EETS), minstekrav til EETS-områdeerklæringen, elektroniske grensesnitt, krav til interoperabilitetskomponenter og oppheving av vedtak 2009/750/EF
 • Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/203 av 28. november 2019 om klassifisering av kjøretøyer, brukere av europeiske elektroniske bompengetjenesters forpliktelser, krav til interoperabilitetskomponenter og minimumskriterier for valg av notifiseringsorganer.

Endringene har i hovedsak bestått i mindre justeringer, herunder

 • Revisjon av forteksten
 • Revisjon i antall vedlegg
 • Vedlegg I inneholder referanser til ANPR
 • Vedlegg II har blitt restrukturert
 • Referanse til testspesifikasjoner har blitt tilføyet i vedlegg II
 • Referanse til standarder har blitt ytterligere spesifisert slik at kun de relevante artikler er inkludert.

Gjennomføringsforordningen baserer seg på de samme definisjonene som EETS-direktivet.

Ved opphevelse av beslutning 2009/750/EF opphører bestemmelser som allerede er implementert i forskrift  14. desember 2018 (utstederforskriften). Disse går nå inn i den nye gjennomføringsforordningen. Dette er illustrert lengre ned i dette dokumentet.

Noen forhold som har vært særskilt drøftet i revisjonsprosessen omtales her:

Bankgaranti

I revisjonen av gjennomføringsforordningen ble nivået på bankgarantien som utstedere må gi for å kunne drive bompenge/veiavgiftsinnkreving, vurdert og drøftet blant medlemslandene. Konklusjonen av drøftelsene landet på kravet som allerede er hjemlet i utstederforskriften og nærmere spesifisert i den norske områdeerklæringen for AutoPASS; dvs. at utstedere må stille garanti tilsvarende månedlig gjennomsnittlig transaksjonsvolum.

Kommersielle betingelser i områdeerklæringen

En viktig bakgrunn for revisjonen av regelverkspakken for interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer, var å legge til rette for kommersielle betingelser for utstedervirksomhet der både nasjonale utstedere og EETS-utstedere sikres like vilkår. En sentral endring i det reviderte direktivet er derfor hjemmel for utstedergodtgjørelse, og gjennomføringsforordningen gir detaljerte minimumskrav knyttet til godtgjørelse. Diskusjonen i EU har vært knyttet til «main service provider» versus EETS utstedere, og ettersom vi i Norge ikke har «main service provider» men snarere mange nasjonale utstedere og EETS-utstedere, har diskusjonen ikke truffet oss. I AutoPASS er krav til godtgjørelse hjemlet i utstederforskriften 2018, med en fast godtgjørelse for all utstedervirksomhet i Norge på 1,75 pst. uavhengig av om det er norske eller utenlandske utstedere.

Samsvar med CEN/TS standarder (vedlegg I)

Det har blitt drøftet i EU om frist for å implementere overgangen til CEN/TS 16986 skulle være i 2024 eller i 2026. Standarden gjelder krav til grensesnitt for baksystemer mellom operatør og utstedere i tolldomener som benytter ANPR-teknologi. Kommisjonen opprettholdt en implementeringsfrist på fem år etter vedtak; dvs. 2024, av hensyn til å bringe medlemslandene i samsvar med denne standarden raskest mulig for å kunne realisere EETS også for områdene med ANPR. Problemstillingen berører ikke AutoPASS - men norske utstedere som ønsker godkjenning i bompengedomener med ANPR, bør forholde seg til denne standarden. Ettersom disse neppe har implementert andre grensesnittstandarder, bør endringen være uproblematisk. 

Strukturelle endringer i det nye EETS-regelverket

Det gamle EFC-direktivet og EETS-beslutningen er begge implementert i norsk rett gjennom forskrift  14. desember 2018 (utstederforskriften). Ajourført informasjon om krav og prinsipper som gjelder for utstedervirksomhet i Norge, er videre gitt i Områdeerklæringen for AutoPASS Samvirket.

EFC-direktivet og EETS-beslutningen er revidert med både substansielle endringer og med endringer av mer strukturell karakter. De strukturelle endringene har vært å beholde kun de overordnede delene av bestemmelsene knyttet til EETS i selve direktivet, mens tekniske og andre utfyllende bestemmelser er overført til gjennomføringsforordningen (IA – Implementing Act) og den delegerte rettsakten.

Forholdet mellom ny og gammel struktur på de to settene av rettsakter har EU-kommisjonen illustrert som følger:

EFC-direktiv 2004/52 og EETS-beslutning 2009/750 er som nevnt innlemmet i EØS-avtalen og implementert i norsk lov gjennom utstederforskriften. De viktigste substansielle endringene i nytt avtaleverk er grundig omtalt i EØS-posisjonsnotatet for den nye EETS-beslutningen.

Gjennomførings-forordning

EETS-beslutningen*)

Gjennomføringsforordning

EETS-beslutningen*)

Art. 1(1)

Art 4(4)

Art. 3(2)

Annex III. 2.1.1.4

Art. 1(2)

Annex III 2.1.3.

Art. 3(3)

Annex III.2.1.1.7

Art. 1(3)

Art. 5(6)

Art. 3(4)

Annex II par.1

Art. 1(4)

Art. 4(8a) 2nd part

Annex I

Annex I

Art. 1(5)

Art. 4(5)

Annex II (general)

Annex II

Art. 1(6)

Art. 4(8)

Annex II.2(a)

Annex III.2.1.2

Art. 1(7)

Art. 4(9)

Annex III

Annex IV

Art. 3(1)

Annex III.2.1.1.3

*) EETS-beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen og implementert i norsk rett gjennom utstederforskriften 14.12.2018.

Merknader
EU-hjemmel

Forordningen (EU) 2020/204 er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2020/204 er en gjennomføringsforordning knyttet til Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2019/520 av 19. mars 2019 om interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer og tilrettelegging for utveksling av opplysninger mellom medlemslandene om manglende bompengebetaling i EU. Det vises til EØS notat som omhandler dette direktivet. Både direktiv (EU) 2019/520 og forordning (EU) 2020/204 vil bli implementert i forskrift 14. desember 2018 nr. 1917 om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vurderes ikke som problematisk for Norge fordi det ikke har vært identifisert særskilte behov fra norsk side knyttet til regelverk for felles elektronisk betalingstjeneste for bompenger/veiavgifter.

Forordningen gir utfyllende bestemmelser knyttet til utstederes plikter, minstekrav til innhold i områdeerklæring for elektronisk bompenge-/veiavgifttjenester, elektroniske grenseflater og krav til interoperabilitetskomponenter.

Revisjonen av denne rettsakten har blitt gjort i EU-kommisjonens komité for veibruksavgifter/bompenger, der både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har deltatt med talerett i alle møter. Alle endringer har vært vurdert av Statens vegvesen underveis i revisjonsprosessen og utfallet er i samsvar med en felles forståelse i EU av behov for regelverk for å understøtte interoperabilitet mellom elektroniske bompenge/veibruksavgiftssystemer for å kunne etablere en felles, europeisk betalingstjeneste i Europa. Det har ikke vært identifisert særskilte utfordringer for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

EØS-relevans

Gjennomføringsordningen gir utfyllende bestemmelser til EETS-direktivet, som er EØS-relevant. Gjennomføringsforordningen er EØS-relevant.

Akseptabilitet

Gjennomføringsforordningen gir utfyllende bestemmelser til EETS-direktivet, som er akseptabelt. Følgelig er gjennomføringsforordningen akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/204
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0204

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2021
Frist returnering standardskjema: 10.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: