Forsiden

Ecolabel- overnattingssteder- forlengelse av kriterienes gyldighetsperiode

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1845 av 20. oktober 2021 om gyldighetsperioden for EU Ecolabel-kriteriene for overnattingssteder og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon

Commission Decision (EU) 2021/1845 of 20 October 2021 amending Decision (EU) 2017/175 as regards the period of validity of the EU Ecolabel criteria for tourist accommodation and of the related assessment and verification requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2021

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål og Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Beslutningen gjelder forlengelse av gyldighetsperioden for gjeldende miljøkrav til overnattingssteder (hoteller og campingplasser) til 30. juni 2025

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke får rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning". 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking mener at de gjeldende kravene fortsatt er relevante og tilfredsstillende og støtter beslutningen om en forlengelse av gyldighetsperioden. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyrene i EFTA er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Barne- og familiedepartementet og Klima- og miljødepartementet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1845
Basis rettsaktnr.: (EU)2017/175
Celexnr.: 32021D1845

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: