Forordning (EU) 2021/1880 om retting av polsk språkversjon av forordning (EU) 2019/317

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1880 av 26. oktober 2021 om retting av polsk språkversjon av gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 om fastsettelse av en ytelsesstyrings- og avgiftsordning i det felles europeiske luftrommet

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1880 of 26 October 2021 correcting the Polish language version of Implementing Regulation (EU) 2019/317 laying down a performance and charging scheme in the single European sky

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) 2021/1880 er utarbeidet av Kommisjonen. Saken er behandlet i EØS-komiteen for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1880 retter opp oversettelsesfeil i polsk språkutgave av forordning (EU) 2019/317. 

Merknader


Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2021/1880 er inkorporert i EØS avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i EØS-landenes rett. 

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndgheter og private aktører. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2021/1880 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1880
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1880

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2021
Frist returnering standardskjema: 04.01.2022
Dato returnert standardskjema: 04.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 194/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: