Integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1256 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 vedrørende integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikrings- og gjenforsikringsforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1256 of 21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 as regards the integration of sustainability risks in the governance of insurance and reinsurance undertakings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Forordningen er vedtatt i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i Solvens II-regelverket for forsikringsforetak fastsatt i forordning 2015/35. Endringene gjelder integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak. Bærekraftsrisiko er definert som hendelser knyttet til miljø, sosiale forhold eller selskapsstyring som kan ha en negativ effekt på verdien av investeringer eller verdien av forpliktelser.

Endringene innebærer at bærekraftsrisiko nevnes eksplisitt som en risiko foretakene skal ta hensyn til i sin risikostyring. Retningslinjene for riskostyring skal omfatte bærekraftsrisko knyttet til forsikringsvirksomheten og bærekraftsrisiko knyttet til foretakets investeringer. Bærekraftsrisiko nevnes også eksplisitt som en risiko som skal inngå i vurderingene til risikostyringsfunksjonen og aktuarfunksjonen. Videre skal retningslinjene for godtgjørelse inkludere informasjon om hvordan de tar hensyn til integreringen av bærekraftsrisiko i risikostyringssystemet.

Endringene innebærer også at foretakene skal ta i betraktning mulige langsiktige effekter av investeringsstrategien på bærekraftsfaktorer, og der det er relevant skal strategien reflektere kundenes bærekraftspreferanser.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter at forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er allerede forventet at foretakene som ledd i en helhetlig risikostyring også tar hensyn til bærekraftsrisiko. Endringene reflekterer en økt vektlegging av denne risikoen, men det antas at endringene ikke vil ha store økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1256
Basis rettsaktnr.: 2009/138
Celexnr.: 32021R1256

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2021
Frist returnering standardskjema: 19.08.2021
Dato returnert standardskjema: 31.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker