Kommisjonsbeslutning endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2021/2183 av 25. august 2021 om endring av bilag V til Europaparlaments og Rådsdirektiv 2005/36/ EF når det gjelder utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger

Commission delegated decision (EU) 2021/2183 of 25 August 2021 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and titles of training courses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2021

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Vedlegg V til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) inneholder lister over utdanningsbevis for leger, sykepleier med ansvar for den alminnelige sykepleie, tannleger, veterinær, jordmor, farmasøyt og arkitekt.

Endringene gjelder melding om endring fra Frankrike for spesialiteten "katastrofemedisin" og som følge av Storbritannias uttreden av EU. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vedlegg V er tatt inn i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits og forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2183
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D2183

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2021
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker