Oppdatert og utfyllende regler til kapitalkrav for banker mv (CRR), om tredjeland med likeverdig regelverk og tilsynsregime

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1753 av 1. oktober 2021 om ekvivalensen til visse tredjeland og territorier tilsynskrav og reguleringskrav med henblikk på behandling av eksponeringer i henhold til Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS -relevant tekst)

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1753 of 1 October 2021 on the equivalence of the supervisory and regulatory requirements of certain third countries and territories for the purposes of the treatment of exposures in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beslutningen er en oppdatering og erstatning av beslutning (EU) 2014/908, med små endringer. Beslutning (EU) 2014/908 er gjennomført i norsk rett.

Beslutningen gjelder EU-kommisjonens vurdering av hvilke tredjeland som har tilsyns- og regelverksregime som anses likeverdig som EU-kravene i kapitalkravsregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR). Vurderingen er på hvilke instutisjoner i tredjeland som kan behandles som om de var i EU for utregning av kredittrisiko for kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og børser. Risikovekting av forskjellige eksponeringer i tredjeland, og behandling av store eksponeringer i tredjeland.

Endringer fra beslutning (EU) 2014/908 til beslutning (EU) 2021/1753 er en ny vurdering av hvilke tredjeland som er inkludert og inkludering av store eksponeringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i kapitalkravsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1753
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D1753

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2022
Frist returnering standardskjema: 01.01.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker