Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1429 av 31. mai 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til opplysninger om nye tunge nyttekjøretøyer som medlemsstatene skal overvåke og innrapportere

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1429 of 31 May 2021 amending Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council as regards the data on new heavy-duty vehicles to be monitored and reported by Members States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 31. mai 2021 og trådte i kraft 22. september 2021.

Forordningen var på nasjonal høring våren 2022. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 18.03.22, beslutning nr. 81/2022. Nødvendig endring av vtrl. §13b trådte i kraft 1. juli 2022. Endringsforskrift ble deretter vedtatt 2. september 2022 og Form 1 ble sendt ESA 5. september 2022.

Sammendrag av innhold

Basisforordning (EU) 2018/956 fastsetter krav om overvåking og rapportering av CO2-utslipp og drivstofforbruk fra nye, tunge kjøretøy registrert i EU. Rapporteringen skjer ved at medlemsstatene årlig rapporterer en rekke data om nye kjøretøy registrert i landet (disse dataparameterne er spesifisert i del A i vedlegg I), mens de detaljerte tekniske dataene om kjøretøyene blir rapportert av den enkelte fabrikant (disse dataparameterne er nærmere spesifisert i del B).

Forordning (EU) 2021/1429 endrer del A i vedlegg I til basisforordningen som fastsetter hvilke dataparametere som medlemsstatene skal rapportere på årlig. Den nye parameteren gjelder koden for spesialkjøretøy, som finnes på kjøretøyets samsvarssertifikat (COC) under punkt 51. Definisjonen av spesialkjøretøy finnes i forordning (EU) 2018/858 vedlegg I, del A, punkt 2.2. Bakgrunnen for endringen er behovet for å kunne skille ut slike kjøretøy når Kommisjonen skal gjøre sine analyser i henhold til basisforordningens artikkel 10.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen endrer basisrettsakt forordning (EU) 2018/956. Sistnevnte forordning ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021. Forordningen er foreslått tatt inn i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler [...og tunge kjøretøy (M, N og O)]. Implementering av forordningen i norsk rett krever lovendring, nærmere bestemt endring av § 13 b i vegtrafikkloven. Implementering av forordning (EU) 2021/1429 kan derfor ikke gjennomføres før dette er på plass. 

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rapporteringsforpliktelsene som følger av forordning (EU) 2018/956 retter seg mot registreringsmyndigheter og kjøretøyfabrikanter. Endringen medfører at Statens vegvesen må tilpasse sine rapporteringsrutiner til å inkludere også den nye parameteren.

Sakkyndige instansers merknader

Da rettsakten behandles etter EFTA's hurtigprosedyre, vil den ikke bli forelagt Spesialutvalget for transport til klarering. 

Vurdering

Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel. For basisrettsakten er det tatt artikkel 103-forbehold.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1429
Basis rettsaktnr.: 2018/956
Celexnr.: 32021R1429

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2021
Frist returnering standardskjema: 14.07.2021
Dato returnert standardskjema: 14.07.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 81/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker