EØS-notatbasen

Plantevernmidler - cypermetrin, regodkjenning - substitusjonskandidat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2049 av 24. november 2021 om fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2049 of 24 November 2021 renewing the approval of the active substance cypermethrin as a candidate for substitution in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 25. november 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Cypermetrin regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. januar 2029. Ved vurderingen for regodkjenning er stoffet særskilt vurdert med tanke på å ha eventuelle hormonsforstyrrende egenskaper. Dette er det imidlertid ikke funnet risiko for. Cypermetrin er imidlertid satt til å være en såkalt substitusjonskandidat på grunn av stoffets egenskaper og sammensetning, og den risiko dette måtte medføre, bl.a. ovenfor vannlevende organismer og bier. Tilvirker er i tillegg pålagt, innen gitte tidsfrister, å framlegge ytterligere opplysninger om stoffet, bl.a. som skal underbygge vurderingen om at cypermetrin ikke har hormonforstyrrende egenskaper.

Søknaden for revurdering av dette stoffet er behandlet i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. Stoffet tas med denne godkjenningen ut av liste A, og legges til liste E i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Cypermetrin inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet på bruk som insektmiddel i vårkorn, oljevekster og poteter.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2049
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R2049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2021
Frist returnering standardskjema: 16.03.2022
Dato returnert standardskjema: 18.01.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker