Plantevernmidler - indoksakarb, avslag regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2081 av 26. november 2021 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet indoksakarb i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2081 of 26 November 2021 concerning the non-renewal of approval of the active substance indoxacarb, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 29. november 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Indoksakarb har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 31. oktober 2022, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012.

Ved vurderingen av indoksakarb er det konstatert en rekke uheldige egenskaper, bl.a.:

  • Høy risiko for plantespisende pattedyr i enkelte kulturer
  • Høy risiko for bier i flere av de aktuelle kulturene
  • Høy risiko for forbrukere, hvor salat er særskilt vurdert

I tillegg kunne flere vurderingsområder ikke ferdigstilles på grunn av datamangler:

  • Risikovurderingen for forbrukere på metabolisme i etterfølgende kultur
  • Eksponering via grunnvann for en jordmetabolitt på nedbrytning i jord 
  • Risikovurderingen for flere ikke-mål organismer for flere metabolitter

Indoksakarb blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder indoksakarb, skal være avsluttet senest 19. september 2022.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EF) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er grundig påpekt og dokumentert fra både veiledningstjeneste og forvaltningsstøtte (NIBIO) at bortfall av indoksakarb, hvorved viktige plantevernmidler vil miste sin godkjenning, vil kunne ha vesentlige konsekvenser for en del planteprodusenter, dvs. primært for produsenter som dyrker oljevekster, epler og enkelte grønnsaksslag. Det er til dels få eller ingen alternativer på markedet for de aktuelle bruksområdene. Det vil dessuten være en betydelig risiko for utvikling av resistens ved å bruke de få plantevernmidlene som er tilgjengelige. Hvilke økonomiske konsekvenser dette eventuelt vil kunne få, både på kort og lang sikt, er meget vanskelig å anslå på nåværende tidspunkt. 

Forøvrig vil gjennomføring av forordningen ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Både NIBIO og Norsk landbruksrådgivning har i løpet av godkjenningsprosessen gitt grundige og tydelige innspill til Mattilsynet om de betydelige vanskene man vil få med skadedyrbekjempelse i en rekke kulturer dersom indoksakarb skulle komme til å miste sin godkjenning.

Ut i fra vurderinger som er gjort i forbindelse med søknaden om regodkjenning, hvor det er avdekket såvidt mange og alvorlige betenkeligheter med indoksakarb, har Mattilsynet støttet Kommisjonens forslag om ikke å fornye godkjenningen av dette aktive stoffet. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Indoksakarb inngår som aktivt stoff i to plantevernmidler for skadedyrbekjempelse som er godkjent i Norge; Avaunt 150 EC for bruk i oljevekster og Steward for bruk i produksjon av oljevekster, epler, pærer, grønnsaker, krydderurter og tomat.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2081
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R2081

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2021
Frist returnering standardskjema: 16.03.2022
Dato returnert standardskjema: 28.01.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker