EØS-notatbasen

Såvarer - hybridhvete

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/1927 av 5. november 2021 om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder krav til såvarer av hybridhvete produsert ved bruk av cytoplasma hansterilitet

Commission Implementing Directive (EU) 2021/1927 of 5 November 2021 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402/EEC as regards requirements for seeds of hybrid wheat produced by means of cytoplasmic male sterility

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regler for produksjon av såvarer av hybridhvete produsert ved bruk av cytoplasma hansterilitet. Det innføres dyrkingsregler i tillegg til krav til ferdig høstede såvarer.

Dyrkingsreglene gjelder for klasse basis og klasse sertifisert. Det innføres egne:

  • avstandskrav til nærliggende arealer med uønsket pollenkilde. Ved produksjon av klasse basis er minimum avstandskrav fra den cytoplasma hansterile hunkomponenten 300 meter til uønsket pollenkilde og for klasse sertifisert 25 meter.
  • krav til sortsidentitet og -renhet
  • krav om at nivået på hansterilitet hos hunkomponenten ikke skal overstige 99,7 % og 99 % ved produksjon av henholdsvis klasse basis og klasse sertifisert.

Avstandskravet skal kontrolleres ved vekstkontroll av kontraktarealene i løpet av vekstsesongen. Kravet til sortsidentitet, sortsrenhet og nivået på hansterilitet hos hunkomponenten skal kontrolleres av sertifseringsmyndigheten i kontrollfelt ved å så ut prøver av utsædspartiene der veksten blir gjenstand for analyser i løpet av vekstsesongen.

Klasse sertifisert kan produseres ved å blande den hunlige hansterile komponenten med hankomponenten for å gjenopprette fertiliteten.

I ferdig høstede såvarer av hybridhvete produsert ved hjelp av cytoplasma hansterilitet, innføres det et krav til minimum sortsrenhet på lik linje med kravene for tilsvarende hybrider av andre kornarter. Sortsrenheten skal kontrolleres i kontrollfelt etter å ha tatt ut prøver fra de aktuelle partiene og sådd disse ut.

Kravene gjelder fram til og med 31. august 2029. Landene skal årlig rapportere om kvantum såvarer som er produsert, avvik fra dyrkingsreglene framkommet gjennom vekstkontrollene og prosentandel partier som ikke har blitt godkjent som følge av for dårlig kvalitet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet har ikke fått noen henvendelser om dyrking av hybridhvete produsert ved bruk av cytoplasma hansterilitet i Norge. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1927
Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF
Celexnr.: 32021L1927

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema: 24.12.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.05.2022
Høringsfrist: 02.08.2022
Frist for gjennomføring: 01.09.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 20.12.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.03.2023