Toppnivådomenet .eu - utpeking av registerenheten

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/1878 of 25 October 2021 on the designation of the .eu top-level domain Registry

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1878 25. oktober 2021 om utpeking av registerenheten for toppnivådomenet .eu

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2021

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt 25. oktober 2021 of trådte i kraft for EU-landene 27. oktober 2021. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen utpeker European Registry for Internet Domains (EURid) som ny registerenhet for toppnivådomenet .eu. EUrid er også per i dag registerenhet for doppnivådomenet .eu. Gjeldende kontrakt om organisering, administrasjon og forvaltning av toppnivådomenet .eu mellom Kommisjonen og EUrid ble inngått 10. oktober 2014 for en periode på fem år og ble deretter forlenget i 2019 med ytterligere tre år. Den utløper den 12. oktober 2022.

Tjenesteavtalen skal inngås for en innledende periode på fem år og kan forlegnes én gang med inntil fem år.

Rettsakten erstatter kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/207/EU.


Rettslige konsekvenser

Det anses ikke som nødvendig å gjennomføre beslutningen i norsk rett da den ikke gir rettigheter eller plikter for norske rettssubjekt. Rettsakten har således ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har hverken administrative eller økonomiske for Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Vurdering

Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppdomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett.

Konklusjon: Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalen uten at det er behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2021)1878
Rettsaktnr.: 2021/1878/EU
Basis rettsaktnr.: 2019/517/EU
Celexnr.: 32021D1878

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2021
Frist returnering standardskjema: 14.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: