Utfyllende regler til PSD2 om samarbeid mellom hjemland og vertsland i forbindelse med tilsyn

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1722 av 18. juni 2021 om supplerende regler til europaparlamentets- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 hva gjelder tekniske reguleringsstandarder som presiserer rammene for samarbeid og for utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter i hjemland og i vertsland i forbindelse med tilsyn med betalings- og e-pengeforetak, som tilbyr betalingstjenester på tvers av grensene

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1722 of 18 June 2021 supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the framework for cooperation and the exchange of information between competent authorities of the home and the host Member States in the context of supervision of payment institutions and electronic money institutions exercising cross-border provision of payment services (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser om hvordan hjemland og vertsland skal kommunisere og samarbeide i forbindelse med gjennomføring av tilsyn med foretak som driver grensekryssende aktiviteter under betalingstjenestedirektivet (PSD II). PSD II gir regler for foretak som har konsesjon som betalingsforetak og e-pengeforetak eller er registrert som opplysningsfullmektig. Formålet med denne forordningen er å sikre konsekvente og effektive tilsyn ved å fastsette metoder, virkemidler og nærmere bestemmelser for samarbeid, herunder omfang av og behandling av de opplysninger som skal utveksles.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres som forskrift i norsk rett, ved inkorporasjon. Det vil si at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg mot myndighetene og gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknad

Vurdering

Forbehold om Stortingets samtykke er knyttet til morrettsakten PSD2.

Det vil være behov for teknisk EØS-tilpasning for ikrafttredelsestidspunktet.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1722
Basis rettsaktnr.: (EU) 2015/2366
Celexnr.: 32021R1722

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2021
Frist returnering standardskjema: 19.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker