Vet - endring av TSE-forordn unntak småfe fra UK til N. Irland

Kommisjonsforordning (EU) 2022175 av 9. februar 2022 som endrer vedlegg IX til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder importvilkår for forflytninger av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland

Commission Regulation (EU) 2022/175 of 9 February 2022 amending Annex IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards import conditions for movements of ovine and caprine animals intended for breeding from Great Britain into Northern Ireland

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 ved å legge til et unntak fra importvilkårene ved import av sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland.

Bakgrunnen for endringen er at Nord-Irland har fått en særstilling i henhold til Avtalen om Storbritannias uttreden av EU (Brexit withdrawal agreement). Dette medfører at forflytninger av blant annet sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland regnes som en tredjelandsimport. I TSE-forordningen (EF) nr. 999/2001 finnes vilkårene for import av sau og geit fra tredjeland til EØS i kapittel E i vedlegg IX. Her stilles det krav om at sau og geit til avl skal komme fra en besetning med neglisjerbar risiko for klassisk skrapesjuke, eller for sau, ha prionprotein genotype ARR/ARR som tilsier resistens mot klassisk skrapesjuke.

Det viser seg at det er et stort behov for å flytte sau av rasen "Scottish Blackface" for avl fra Storbritannia til Nord-Irland. Mange av besetningene i Storbritannia har ikke neglisjerbar risiko for klassisk skrapesjuke, og det er en lav andel av rasen som har prionprotein genotype ARR/ARR. På denne bakgrunn er det behov for å lage et unntak som gjør at slik forflytning vil være mulig.

Endringen av punkt 5 i kapittel E i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 innebærer at det tillates å importere sau og geit fra Storbritannia til Nord-Irland fram til 31. desember 2022 forutsatt at:

  • Besetningen ikke har vært omfattet av forflytningsrestriksjoner grunnet tilfeller av BSE eller klassisk skrapesjuke de siste tre årene.
  • Det er søkt om at besetningen tas med i programmet for anerkjennelse av kontrollert risiko for klassisk skrapesjuke før 1. januar 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i forskrift 3. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE-forskriften). Dette vil medføre en forskriftsending.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Etter Mattilsynets vurdering vil endringen ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet kan ikke se at endringen vil medføre noen risiko for innførsel av BSE eller klassisk skrapesjuke til Norge. Da det per i dag er stor utveksling av avlsdyr mellom Storbritannia og Nord-Irland, kan vi heller ikke se at endringen vil medføre noen risiko for endring i sykdomsstatus for disse landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/175
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32022R0175

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema: 04.03.2022
Dato returnert standardskjema: 07.01.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 03.03.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker