EØS-notatbasen

Vet - id-/helsesertifikat burfugl fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1938 av 9. november 2021 som fastsetter modellen for identifikasjonsdokument for ikke-kommersiell forflytning av burfugl til EØS-land fra et territorium eller tredjeland og som opphever beslutning 2007/25/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1938 of 9 November 2021 establishing the model identification document for non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or a third country and repealing Decision 2007/25/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Den er sendt det Europeiske Råd og Europaparlamentet for vurdering.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter id-dokument eller helsesertifikat som skal ledsage burfugl ved ikke-kommersiell forflytning til EØS fra tredjeland. Den opphever og erstatter beslutning 2007/25/EF.

Rettsakten har hjemmel i forordning (EU) nr. 576/2013 om ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr. I henhold til denne forordningens vedlegg I del B omfattes fugler holdt som kjæledyr (burfugl) av disse bestemmelsene. Forordningen åpner for at det kan lages egne bestemmelser om ikke-kommersiell forflytning av burfugl for å beskytte dyre- og folkehelsen. Disse bestemmelsene er gitt i forordning (EU) 2021/1933. Artikkel 14 i forordning (EU) nr. 576/2013 sier at slike forsendelser skal ledsages av et id-dokument/helsesertifikat og en egenerklæring. Artikkel 30 i forordningen gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette modeller for slike dokumenter.

Innholdet i id-dokumentet/helsesertifikatet og egenerklæringen gitt i rettsakten avspeiler vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av burfugl til EØS fra tredjeland, som er gitt i forordning (EU) 2021/1933. Helsesertifikatet skal undertegnes av en offentlig eller autorisert veterinær.

En overgangsperiode sikrer at helsesertifikater fastsatt i beslutning 2007/25/EF kan benyttes fram til 31. mars 2022, på vilkår av at de er utstedt seinest 15. mars 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland og vil kreve en endring av denne.

Rettsakten er knyttet til del VI av dyrehelseforordningen som omhandler ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Denne delen trer i kraft 21. april 2026. Det forventes at Kommisjonen vil utarbeide utfyllende rettsakter på dette området innen denne dato. Det vil da vurderes om denne rettsakten og eventuelle utfyllende rettsakter om import fra tredjeland skal gjennomføres i dyreimportforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er i hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser. Den største endringen innebærer at antall burfugl ved ikke-kommersiell import fra tredjeland økes fra 3 til 5 individer. Dette kan anses som en lettelse for privatpersoner som ønsker å importere burfugl ikke-kommersielt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det anses som positivt at bestemmelsene om ikke-kommersiell import av burfugl fra tredjeland videreføres med tanke på behov for beskyttelse mot innførsel av fugleinfluensa med slike forsendelser. Utvidelsen fra 3 til 5 individer i definisjonen av ikke-kommersiell import vurderes som uproblematisk og vil ikke utgjøre noen helserisiko.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1938
Basis rettsaktnr.: 576/2013
Celexnr.: 32021R1938

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema: 24.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: