Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/505 av 23. mars 2021 om avslag på godkjenning av 60% fosforsyre på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/505 of 23 March 2021 concerning the denial of authorisation of phosphoric acid 60% on silica carrier as a feed additive belonging to the functional group of preservatives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

UD60 (60% fosforsyre i en silikabærer) var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EØF) som teknologisk tilsetningsstoff (konserveringsmiddel) og var søkt regodkjent etter nytt regelverk. EFSA har hatt behov for ytterligere informasjon fra søkeren for å kunne fullføre vurderingen, men har ikke fått  svar fra virksomheten siden 2012. I mangel på data kan derfor ikke EFSA konkludere når det gjelder dette tilsetningsstoffet, og godkjenning er derfor avslått.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/505
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0505

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2021
Frist returnering standardskjema: 16.04.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.01.2021
Høringsfrist: 08.03.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker