Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1714 av 16. november 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 med hensyn til metoden for testing av visse hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern ladning og for å ta hensyn til bruken av alternative brennstoff og gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 med hensyn til baklykter

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1714 of 16 November 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/1119 as regards the testing methodology for certain not-off vehicle charging hybrid electric passenger cars and to take into account the use of alternative fuels and Implementing Decision (EU) 2020/1339 as regards rear position lamps Siste

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 16. november 2020 og trådte i kraft i EU 24. november 2020. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 11.06.21, beslutning nr. 179/2021. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 sendt ESA 13.06.21. 

Sammendrag av innhold

Den 7. februar 2020 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i felleskap en forespørsel (den første forespørselen) i henhold til artikkel 12a Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 om endring av Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 for å endre testmetoden for visse elektriske hybridbiler med ikke-ekstern ladning (NOVC-HEV) i klasse M1.

Den 21. april 2020 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i felleskap en forespørsel (den andre forespørselen) i henhold til artikkel 12a Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 om endring av Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 for å ta hensyn til bruk av flytende petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) og etanol (E85).

På grunn av lav grad av elektrifisering, NOVC-HEVer for hvilke ikke-korrigert målte drivstofforbruk og CO2 utslippsverdier kan brukes i samsvar med punkt. 1.1.4 i tillegg 2 til undervedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. For å beregne CO2 besparelsene til den aktuelle innovative teknologien bør det betraktes som likeverdige med kjøretøy som drives av forbrenningsmotorer. Følgelig bør testbetingelsene for forbrenningsmotordrevne personbiler, fastsatt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119, gjelde for denne spesifikke kategorien NOVC-HEV. Når det gjelder andre NOVC-HEVer, bør testmetoden forbli uendret. Når det gjelder den andre forespørselen, er det berettiget å avklare testmetoden ved å legge til drivstoff konverteringsfaktor og strømforbruks faktorer for LPG og CNG drivstoff. Med tanke på den begrensede tilgjengeligheten av E85 på unionsmarkedet som en helhet anses det imidlertid ikke som berettiget å skille det drivstoffet fra bensin i forbindelse med testmetoden. Tatt i betraktning ny informasjon om bruksfaktorene for hjørnebelysning og statiske svinglys, bør gjeldende bruksfaktorer for disse lysene som er angitt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 erstattes av mer konservative faktorer som beskrevet i kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 - som erstattet ved forordning 2019/631 -  samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1714
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1714

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2020
Frist returnering standardskjema: 29.12.2020
Dato returnert standardskjema: 29.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 179/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 12.06.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.06.2021

Lenker