NPA 2020-12 RMT.0255

NPA 2020-12 (RMT.0255) Gjennomgang av Part-66

NPA 2020-12 RMT.0255 – Review of Part-66

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

NPA 2020-12 ble publisert den 1. desember 2020, og frist for å gi innspill til EASA er 31. mars 2021. Luftfartstilsynet har publisert informasjon om høringen på nettsiden, og oppfordrer alle norske aktører til å besvare høringen til EASA. 

Sammendrag av innhold

EASA publiserte 1. desember 2020 NPA 2020-12, som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 1321/2014 og tilhørende AMC og GM (veiledningsmateriale) for flytekniske sertifikater. Regelverket omtales ofte som Part-66.   

Det foreslås flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014, og tilhørende AMC og GM, for å i møtekomme noen mangler som er identifisert i EASAs system (maintenance licensing system), som påvirker effektiviteten av krav i Part-66.

Målet med endringene som er foreslått er:

  • å legge til rette for type-rating godkjenning for luftfartøy uten Part-147 type trening (legacy aircraft),
  • å øke effektiviteten i arbeidstrening som påvirkes av mangelen på gjensidig anerkjennelse mellom lisensmyndigheter, noe som følgelig skaper duplisering av administrativ innsats,
  • å redusere underskuddet på vedlikeholdspersonellets praktiske ferdigheter; og
  • å oppdatere grunnleggende pensum.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av den nye endringsforordningen vil gjøres gjennom endring av forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynets foreløpige vurdering er at det er vanskelig å si noe klart om økonomiske og administrative konsekvenser per idag. Den foreløpige vurdering er at det antas at forslaget ikke vil påvirke aktørene i markedet i vesentlig grad. Forslaget  inneholder heller ikke noen opplysinnger eller vurdering av økonomiske konsekveser, verken for myndigheter eller aktørene i markedet.  

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket er EØS-relevant. 

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket, slik det nå lyder, er EØS-relevant og vil være akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker