Forsiden

Økologi-Nye regler for gruppesertifisering

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/715 av 20. januar 2021 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder krav til grupper av virksomheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/715 of 20 January 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for groups of operators

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.02.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten endrer artikkel 36(1) i hovedrettsakten og gir nye utfyllende regler for grupper av økologiske virksomheter ("gruppesertifisering"). Rettsakten gir regler for ansvar og krav til medlemmene i gruppen, definerer krav til et internkontrollsystem og gir kriterium for geografisk område for gruppen.

Nye regler for gruppesertifisering i økologisk produksjon er regulert gjennom flere utfyllende rettsakter (forordning (EU) 2021/715, forordning (EU) 2021/771 og forordning (EU) 2021/279).

Rettsakten gjennomfører følgende regler for gruppesertifisering, og endringer i artikkel 36(1) i forordning (EU) 2018/848:

 • Krav til at medlemmene i gruppen skal være innenfor samme land for å sikre geografisk nærhet til hverandre (endrer artikkel 36(1)(e)).

 • Regler for en prosedyre og system for etablering av et internkontrollsystem (ICS) i gruppen, og krav til hvordan dette systemet skal fungere (endrer artikkel 36(1)(g)). Dette innebærer krav til registrering av medlemmer, interne inspeksjoner, system for godkjenning av nye medlemmer, trening av internrevisorer og medlemmer, kontroll av dokumenter, system for sporbarhet i alle ledd og håndtering av avvik.

 • Regler som spesifiserer ansvar og krav til de ulike rollene og medlemmene i gruppen (ny artikkel 36(1)(h)). Det skal være en leder (ICS manager) for gruppen og en eller flere interne inspektører (ICS inspektør). Disse posisjonene skal ikke være kombinerte, og en leder kan derfor ikke samtidig være intern inspektør. Antall inspektører skal være tilstrekkelig og proporsjonalt til aktiviteten i gruppen, og ICS inspektører skal være kompetente med hensyn til produkter og aktiviteter som gruppen håndterer.

 • ICS manager for gruppen kan være en intern eller ekstern person. Lederen for gruppen har det overordnete ansvaret for internkontrollsystem (ICS), og at de enkelte medlemmene følger systemet. Vedkommende har ansvar for at det er en skriftlig kontrakt mellom medlemmene og sentral enheten i gruppen, godkjenne nye medlemmer/produksjonsenheter/aktiviteter, holde oppdatert register og følge opp avvik. ICS manager er kontaktperson for gruppen mot kompetent myndighet eller, hvis hensiktsmessig, kontrollorgan. ICS manager skal årlig verifisere at det ikke er interessekonflikter for ICS inspektører, og skal sikre årlig trening av inspektørene og evaluere deres kompetanse. 

 • Interne inspektører skal gjennomføre årlig fysisk inspeksjon av alle medlemmene i gruppen, og skal oversende revisjonsrapporter til ICS manager. ICS manager kan velge å sette bort kontrollpliktig aktivitet til tredjepart ("subcontraction activity").

 • Definerer ansvar og krav til enkeltmedlemmer i en gruppe om å følge ICS og økologiregelverket, sikre full sporbarhet og register over produksjonen samt informere ICS manager dersom det er mistanke om avvik.

 • For å harmonisere vurderingen av om det interne kvalitetssystemet fungerer, er det i rettsakten definert situasjoner som blir vurdert som mangler og svakheter. Dette omfatter blant annet hvis produkter fra suspenderte medlemmer blir omsatt som økologisk i markedet, hvis det ikke er gjennomført årlig fysisk kontroll eller nye medlemmer er inkludert i gruppen uten intern godkjenningsprosedyre.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført ved at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/715, vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. 

Mattilsynet vurderer at den nye muligheten for å sertifisere økologiske virksomheter i grupper trolig er mindre relevant for økologisk produksjon i Norge. Mattilsynet vurderer at dette mest sannsynlig er mer relevant for å harmonisere og styrke kontrollsystemet for økologisk produksjon i eksisterende grupper med flere hundre medlemmer i tredjeland enn for innføring av nye mindre grupper i EØS-området. Det er et omfattende krav til styring av slike grupper, krav til medlemmer og leder av gruppen og detaljerte krav til et internkontrollsystem. Det er krav om at interne revisorer skal gjennomføre årlig fysisk inspeksjon av hver økologisk virksomhet, og at et eksternt kontrollorgan i tillegg skal utføre årlige tilsyn med gruppen og et utvalg av medlemmene. Mattilsynet vurderer derfor at gruppen må være over en viss størrelse hvis hele gjennomføringen av internkontrollsystemet og felles markedsføringssystem skal være lønnsomt og ressursbesparende. IFOAM (The International Federation of Organic Agriculture Movements) vurderer at det minimum bør være 20-50 stykker i en gruppe for at det skal være en økonomisk besparelse med et internt kontrollsystem i en gruppe istedenfor å ha en ekstern kontroll for de enkelte virksomhetene. Ifølge en FIBL rapport (The Research Institute of Organic Agriculture) er det 2,6 millioner økologiske små gårdbrukere i tredjeland som er sertifisert gjennom 5900 grupper i Latin-Amerika, Asia og Afrika (rapport vedlagt). Dette betyr at ca. 80 % av alle økologiske gårder i tredjeland er sertifisert gjennom slike grupper, som tilfører EØS-området med viktige økologiske produkter som kakao, kaffe, tropiske frukter og andre produkter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/715/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R0715

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.01.2021
Frist returnering standardskjema: 14.05.2021
Dato returnert standardskjema: 25.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2021
Høringsfrist: 01.02.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker