PADR

EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

Preparatory Action on Defence Research 2021

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2021

Spesialutvalg: Forskning og utvikling

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Om PADR
Norge har som eneste ikke-medlem deltatt i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning (Preparatory Action on Defence Research, PADR). Tiltaket har til hensikt å gi EU-kommisjonen et bedre grunnlag for å vurdere nytten av eventuell framtidig støtte til forsvarsforskning i EU. Tiltaket er en del av den europeiske forsvarshandlingsplanen European Defence Action Plan, EDAP, som ble lansert i 2016. Denne planen har til hensikt å styrke Europas forsvarsevne og forsvarsindustri gjennom å stimulere til økt forskningsinnsats på forsvarsområdet, utvikle konkurransedyktig og innovativ europeisk forsvarsindustri og bidra til effektive anskaffelser av forsvarskapabiliteter. 

PADR er en forsøksordning som ble opprettet for å forberede etableringen av Det europeiske forsvarsfondet (EDF). Gjennom behandlingen av innst. 87 S (2020-2021) til Prop. 14 S (2020-2021) om ny langtidsplan for forsvarssektoren fattet Stortinget vedtak om at Norge skal delta i EDF fra oppstarten i 2021. 

I EØS-avtalens artikkel 1 nr. 1 og artikkel 1 nr. 2 bokstav f) fremgår det at avtalen skal fremme sterkere samarbeid mellom avtalepartene innen forskning og utvikling. PADR innlemmes i EØS-avtalens protokoll 31, som omhandler samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Norge har deltatt i PADR gjennom EØS-avtalen i perioden 2017–2020. Deltakelsen i PADR har vært fastsatt gjennom separate EØS-komitébeslutninger for hvert år. EØS-komitebeslutningen for 2021 er forventet vedtatt i EØS-komitemøtet i september 2021. 

2019 var opprinnelig planlagt å være det siste året av PADR, og de norske budsjettmessige forpliktelsene i programmet utløp dermed samme år. Imidlertid har forsinkelser i pågående prosjekter medført at utbetalinger har blitt skjøvet til 2020 og 2021. Innlemmelse i EØS-avtalen av PADR for 2021 medfører således ikke ekstrabevilgninger utover det Norge allerede har forpliktet seg til for perioden 2017–2019. Det er ikke uvanlig å betale for slik deltakelse etter at den formelle perioden er utløpt. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av PADR nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge forplikter seg kun til bidrag til og deltakelse i PADR over inneværende års budsjett. Kostnadene for norsk deltakelse i 2021 fastsettes etter EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a), og vil utgjøre ca. 1,2 millioner kroner (107 000 euro). Beløpet dekkes innenfor rammen av inneværende års forsvarsbudsjett. Totalkostnaden for deltakelse i perioden 2017–2021 vil være om lag 20.2 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet vil stå for den løpende oppfølgingen av PADR i gjennomføringsperioden, noe som ikke forventes å medføre administrativt merarbeid i betydelig grad.

Sakkyndige instansers merknader

Budsjettlinjen har ikke vært behandlet i spesialutvalg. Forsvarsdepartementet anser budsjettlinjen som EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

Beslutningen gjelder Norges tilskudd til EU for deltakelse i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning (PADR) i 2021. Beslutningen gjelder forlengelse til 2021, ettersom planlagt aktivitet er forsinket og løper over i 2021. Forlengelsen av norsk deltakelse i PADR i 2021 ble godkjent i statsråd 23. juni 2021.

Norges deltakelse i PADR skjer gjennom tilskudd til budsjettlinje PA 13 17 01 (Forberedende tiltak for forsvarsforskning).

Norges økonomiske bidrag beregnes iht. EØS-avtalens artikkel 82.

Vurdering

Deltakelse i PADR gir Norge flere gode muligheter i form av blant annet styrket konkurranseevne på det europeiske forsvarsmarkedet og etablering av internasjonale samarbeidsnettverk. Deltakelse bidrar til å posisjonere Norge opp mot deltakelsen i Det europeiske forsvarsfondet (EDF). Videre bidrar deltakelsen til etableringen av samarbeidsnettverk og relasjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: PA 13 17 01 (2021)
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: PA 13 17 01 (2021)

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2021
Frist returnering standardskjema: 02.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: