POPs/PFOA (EU) 2021/115

Kommisjonsforordning (EU) 2021/115 av 27. november 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende oppføring av perfluorooktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/115 of 27 November 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.02.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 27. november 2020 og ble publisert i OJ 2. februar 2021. Rettsakten har vært vurdert av EFTA-landene, men er føreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2021/115, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av persistente organiske miljøgifter (POPs). Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen gjelder:

  • Presisering av hvilken type karbonkjede ved å legge til "perfluoro" i nåværende teksten om unntaket om grenseverdien for mellomprodukter som brukes til produksjon av alternativer til PFOA med 6 eller færre fullstendige fluorerte karbonatomer.
  • Sletting av den spesifikke referansen av "400 kilograys" som er styrken på den ioniserende strålingen som benyttes i produksjon av polytetrafluoroetylen (PTFE)-mikropulver fra nåværende teksten om dette unntaket.
  • Innføring av en grenseverdi på 2 mg/kg for utilsiktede forurensninger av PFOA i medisinsk utstyr som ikke er invasivt eller implantatbelt. Dette unntaket er nytt og skal revurderes senest 22. februar 2023.

Endringsforordningen innebærer at i Del A i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021, punkt 3 og 4 i fjerde kolonne ("Spesifikk unntak vedrørende bruk som mellomprodukt eller andre presiseringer") endres og punkt 10 legges til for PFOA. Det henvises til selve reguleringsvedlegget for detaljer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/115
Basis rettsaktnr.: 2019/1021
Celexnr.: 32021R115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2020
Frist returnering standardskjema: 12.01.2021
Dato returnert standardskjema: 12.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2021
Høringsfrist: 23.06.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker