Forsiden

Tollsikkerhetsavtalen og ICS2

Endring av EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa med vedlegg

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet / Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Endringene som er foreslått i EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa med vedlegg gjøres som følge av de nye sikkerhetsreglene EU innførte i sin tollov UCC i 2016, se forordning 952/2013.

Det er Finansdepartementet og Tolletaten som har deltatt i forhandlingene av tollsikkerhetstiltakene i protokoll 10 kapittel IIa. Utenriksdepartementet har vært inkludert gjennom hele prosessen, og det har også vært dialog med berørte myndigheter og næringslivet.

Island og Liechtenstein har samtykket til at endringen av protokoll 10 gjennomføres ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen i mars 2021.

Da tollsikkerhetsreglene ble inntatt i protokoll 10 kapittel IIa, ble det lagt til grunn at ordningen skulle være åpen for alle EFTA-statene, men at deltakelse i ordningen forutsetter beslutning om dette i EØS-komiteen. Så langt har Island ikke sett behov for å etablere en felles ordning med EU på dette området ut fra geografiske og handelsmessige årsaker. Liechtenstein er i tollunion med Sveits og er derfor omfattet av tollsikkerhetsavtalen som Sveits har inngått med EU, se St.prp. nr. 71 (2008–2009) side 3. Protokoll 10 kapittel IIa med vedlegg får derfor fortsatt kun anvendelse mellom EU og Norge, jf. EØS-avtalen protokoll 10 artikkel 2 punkt 3.

Ved tilslutningen til EUs importkontrollsystem ICS2 er det planlagt felles oppstartsdato 15. mars 2021, og den tekniske planleggingen både i Norge, EU og hos næringslivet er innrettet mot oppstart fra samme dato. Tiltredelsen forutsetter at endringene i EØS-avtalen protokoll 10 kan tre i kraft fra denne datoen.

Sammendrag av innhold

I 2016 innførte EU nye sikkerhetsregler i sin tollov for å styrke kontrollen knyttet til inn- og utførsel av varer som kan utgjøre en trussel mot helse, miljø og sikkerhet, se forordning 952/2013. Dette medfører behov for å endre EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa som inneholder regler om tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU.

Formål med tollsikkerhetstiltakene

For å styrke kampen mot helse- og miljøfarer og terrorisme, innførte EU i 2006 sikkerhetsregler om bla. forhåndsvarsling og risikovurdering av varer som sendes mellom EU og tredjeland, jf. Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 648/2005 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1875/2006. For å unngå unødvendige hindringer i handelen mellom Norge og EU, ble det i 2009 oppnådd enighet om at det var i partenes interesse å etablere et felles regelverk med gjensidige tollsikkerhetstiltak for transport av varer til og fra tredjeland i et nytt kapittel IIa og i to nye vedlegg til protokoll 10 i EØS-avtalen, jf. St.prp. nr. 71 (2008–2009). Kapittel IIa sikrer at Norge innlemmes i EUs sikkerhetsområde slik at Norge ikke anses som tredjeland under EUs tollsikkerhetsregime. Gjennom reglene er varer som sendes mellom Norge og EU derfor unntatt fra kravet om forhåndsvarsling. For å oppfylle forpliktelsene i kapittel IIa har Norge etablert regler for forhåndsvarsling og risikovurderinger på linje med EU, for varer som sendes til og fra tredjeland.

Endringen av tollsikkerhetstiltakene

I 2016 trådte nye sikkerhetsregler i kraft i EUs tollov (Union Customs Code, UCC, med tilhørende rettsakter, se forordning 952/2013). De nye reglene medførte behov for å reforhandle tollsikkerhetstiltakene i EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa for å sikre en fortsatt effektiv vareflyt mellom Norge og EU. Endringene i EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa innebærer skjerpede rapporteringskrav for næringsaktører ved vareførsel til og fra tredjeland. I enkelte tilfeller skjerpes fristene for å levere forhåndsvarsel, og informasjon om varene skal gis på et mer detaljert nivå enn i dag. Reglene innebærer også en viss utvidelse av hvilke varer og forsendelser som skal forhåndsvarsles.

I tillegg er vilkårene for autorisering av næringsaktører noe endret i den reforhandlede avtalen. Dette innebærer at autoriseringen av dagens autoriserte økonomiske operatører må oppdateres. Det er videre stilt krav om samarbeid om sikkerhetsautoriseringen. Endringene forutsetter samarbeid mellom Tolletaten og andre myndigheter, spesielt luftfartsmyndighetene (Luftfartstilsynet) og kontraterrormyndighetene (PST). De nye tollsikkerhetsreglene medfører også behov for at Norge knytter seg til EUs nye importkontrollsystem Import Control System 2, ICS2. Et viktig formål med ICS2 er å styrke datatilgjengeligheten og datautvekslingen blant tolladministrasjonene i sikkerhetsområdet, og dermed gi et bedre grunnlag for å avdekke mulige trusler rettet mot helse, miljø og sikkerhet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene i protokoll 10 medfører ikke behov lovendring, men det gjøres endringer i tollforskriften kapittel 3 om trafikken til og fra tollområdet. Tolletaten har sendt forslag om endringer i tollforskriften på høring med frist 1. mars. Det har hittil kommet to høringssvar, men ingen merknader til høringen. Det foreslås at forskriftsendringene trer i kraft 15. mars.

Oppdatering: Kongelig resolusjon om deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av protokoll 10 og om midlertidig anvendelse av beslutningen ble truffet 12. mars 2021. EØS-komiteens beslutning ble vedtatt ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen i 15. mars 2021, med forbehold om Stortingets samtykke. EØS-komiteens beslutning anvendes midlertidig fra vedtakelsen 15. mars 2021 og frem til Stortingets beslutning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter?

Tilpasningene til ICS2 for å sikre at Norge tilfredsstiller de skjerpede kravene i EUs nye tollsikkerhetsregelverk, medfører vesentlige merkostnader for Tolletaten. Utover kostnader for etablering av nødvendig systemstøtte, vil en operasjonalisering av ICS2 medføre kostnader knyttet til investeringer i maskinvare og lagringskapasitet, etablering og drift av en døgnbemannet funksjon for behandling av og beslutninger knyttet til forhåndsvarsler, dekning av en andel av EUs investerings- og driftskostnader for felleskomponenter, samt kostnader for meldingstrafikk mellom EU og Norge.

Endringene i tollsikkerhetsreglene og ICS2 forutsetter samarbeid med andre myndigheter, spesielt luftfartsmyndighet (Luftfartstilsynet) og kontraterrormyndighet (PST). Også tilsynsmyndigheter som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Utenriksdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) er aktuelle samarbeidspartnere i risikovurderingsarbeidet knyttet til sikkerhet og trygghet, som for vareførsel og restriksjoner generelt. Tilpasningene ventes ikke å medføre merutgifter av vesentlig omfang for andre offentlige virksomheter enn Tolletaten.

Tolletatens kostnader knyttet til endringene dekkes innenfor kostnadsrammen for etatens Treff-satsing. Som en følge av tilpasningene til ICS2, ble kostnadsrammen ifm. behandlingen av statsbudsjettet for 2021 økt med 183,8 mill. kroner, ref. omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Finansdepartementet. De varige drifts- og forvaltningskostnadene er noe usikre, men det legges til grunn at de vil ligge i størrelsesorden 35–40 mill. kroner årlig. Kostnadene håndteres som en del av Treff-systemets samlede driftskostnader.

Får rettsakten konsekvenser for enkeltpersoner, næringslivet eller andre?

Næringslivet vil også måtte regne med noen kostnader som følge av EØS-endringen. Dette gjelder særlig aktørene som berøres av at unntaket for forhåndsvarsel ved innførsel av varer for ekspressendinger under EUR 22 og postsendinger, fjernes. Næringslivets kostnader anses i hovedsak å være begrenset til en investeringsfase. Det har vært dialog med berørte myndigheter og næringslivet i forkant av og underveis i forhandlingene.

Gruppe 1: rettsakt som krever budsjettendring. 

Endringene krever Stortingets samtykke

Endringen av protokoll 10 innebærer økonomiske konsekvenser som gjør det nødvendig med Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. I henhold til utkastet til EØS-komiteens beslutning skal den tre i kraft 15. mars 2021. For å muliggjøre en ikrafttredelse fra dette tidspunktet, er det fremmet forslag om at Stortinget gir sitt samtykke før EØS-komiteen treffer sin beslutning. Dersom Stortingets samtykke ikke kan innhentes innen 15. mars 2021, kan en beslutning om midlertidig anvendelse treffes ved kongelig resolusjon innen denne dato. En midlertidig anvendelse etter 15. mars og frem til Stortingets beslutning, vil ikke kreve endring i lov, og vil kun gjelde frem til Stortinget har tatt stilling til saken.

Kongelig resolusjon om deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av protokoll 10 og om midlertidig anvendelse av beslutningen ble truffet 12. mars 2021. EØS-komiteens beslutning ble vedtatt ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen i 15. mars 2021, med forbehold om Stortingets samtykke. EØS-komiteens beslutning anvendes midlertidig fra vedtakelsen 15. mars 2021 og frem til Stortingets beslutning.

Sakkyndige instansers merknader

Endringene er ansett som akseptable av Finansdepartementet som fagdepartement, Utenriksdepartementet, som fremmer saken for statsråd og for Stortinget, og av Tolletaten som har spesialkompetanse på området.

Vurdering

Norge har status som tredjeland etter det felleseuropeiske tollregelverket, og er i utgangspunktet ikke omfattet av EUs tollsikkerhetsregime. De reforhandlede tollsikkerhetstiltakene i EØS-avtalen protokoll 10 er en forutsetning for fortsatt norsk deltakelse i EUs sikkerhetsområde. Dersom Norge skulle tre ut sikkerhetsområdet, er følgen at varer som sendes mellom Norge og EU, vil måtte forhåndsvarsles. Dette ville medføre vesentlig økte kostnader og forsinkelser i vareflyten. Selv om de reforhandlede tollsikkerhetstiltakene innebærer noe skjerpede krav, vil en fortsatt norsk deltakelse i EUs sikkerhetsområde totalt sett innebære forenklinger for næringslivet.

Det er behov for å innta endringene i EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa, og dets vedlegg I og II.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 01.02.2021
Høringsfrist: 01.03.2021
Frist for gjennomføring: 15.03.2021