Utsatt ikrafttredelse av utfyllende bestemmelser til CSDR om oppgjørsdisiplin

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/70 av 23. oktober 2020 om endring av ikrafttredelse av kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 som gjelder reguleringsmessige tekniske standarder for oppgjørsdisiplin

Commission delegated regulation (EU) 2021/70 of 23 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/1229 concerning the regulatory technical standards on settlement discipline, as regards its entry into force

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.02.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen er vedtatt og publisert i Official Journal. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om oppgjørsdisiplin. Ikrafttredelsen av kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om oppgjørsdisiplin var først utsatt til 1. februar 2021 ved kommisjonsforordning (EU) 2020/1212. Ikrafttredelsen er ved kommisjonsforordningen omtalt i dette notatet ytterligere utsatt til 1. februar 2022. Kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 er gjennomført i norsk rett i Forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør, men er foreløpig ikke ikraft i påvente av ikrafttredelse av kommisjonsforordningen i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/70
Basis rettsaktnr.: (EU) 909/2014
Celexnr.: 32021R0070

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.12.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker