Auksjonsandeler - kvotesystemet

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/2166 av 17. desember 2020 om fastsettelse av medlemsstatenes andeler av auksjonsvolumet i perioden 2021-2030 av det europeiske kvotesystemet

Commission Decision (EU) 2020/2166 of 17 December 2020 on the determination of the Member States’ auction shares during the period 2021-2030 of the EU Emissions Trading System

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble publisert i EUs Official Journal 21. desember 2020. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 393/2021. Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

Gjennom klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) etablerer EU et system for handel med klimakvoter. Systemet omfatter utslipp av klimagasser fra industri, petroleum, kraftproduksjon og luftfart. Kvotesystemet setter et tak på utslippene fra aktivitetene som omfattes. Utslippstaket fungerer ved at det utstedes et begrenset antall kvoter som de kvotepliktige trenger for å kunne slippe ut klimagasser.

Kvotene i systemet må gjøres tilgjengelig for de kvotepliktige aktørene. Hovedregelen er at kvotene auksjoneres til høystbydende, men det er også en betydelig andel vederlagsfri tildeling.

Inntektene fra kvotene som auksjoneres blir fordelt mellom statene som deltar i kvotesystemet i henhold til en fordelingsnøkkel som fremgår som vedlegg til rettsakten.

Vedlegg 1 angir fordelingen av auksjonskvoter i den delen av kvotesystemet som gjelder for stasjonære virksomheter. Norges andel av kvotene - og dermed inntektene - er 0,865251836 %. Fordelingen tar utgangspunkt i landenes andeler av totalutslippene i kvotesystemet, men enkelte land får tildelt flere auksjonskvoter ut fra solidaritetshensyn, se kvotedirektivets artikkel 10 nr. 2.

Vedlegg 2 angir fordelingen av auksjonskvoter i den delen av kvotesystemet som gjelder utslipp fra luftfart. Her har Norge en høyere andel av samlet auksjonsvolum; 4,219779278 % av kvotene. Når det gjelder luftfart fordeles auksjonskvotene ut fra landenes andel av luftfartsutslippene i 2018, se kvotedirektivets artikkel 3d(3). 

Fordelingsnøkkelen tar hensyn til at Storbritannia ikke lenger er en del av kvotesystemet. Storbritannias uttreden har ført til at Norges andel av auksjonskvotene øker fra om lag 0,76 til 0,86 prosent.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettakten angir EU- og EFTA-landenes andeler av kvotene som skal auksjoneres i det europeiske kvotesystemet (EU ETS), og krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge får betydelige inntekter fra auksjonering av klimakvoter. Inntektene i 2022 er i KLDs budsjettproposisjon anslått til om lag 1,6 mrd. kroner, jf. Prop 1 S (2021-2022) Klima- og miljødepartementet.

Rettakten synliggjør Norges andel av auksjonsvolumet, men har ikke selvstendige økonomiske konsekvenser for Norge. Norges andel av auksjonsvolumet, og dermed størrelsen på auksjonsinntektene, følger av kvotedirektivets artikkel 10 nr. 2. Kvotedirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning nr. 112/2020.  

Rettakten har ikke administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet ved skriftlig prosedyre (19.01.2021 - 02.02.2021) i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. 

Vurdering

Rettsakten fastsetter nøyaktige prosenttall for hvordan inntektene fra auksjonering av klimakvoter i EUs kvotesystem fordeles mellom statene som deltar i kvotesystemet, både EUs medlemsstater og de tre EØS/EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge. 

Rettsakten anses relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/2166
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D2166

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2021
Frist returnering standardskjema: 07.05.2021
Dato returnert standardskjema: 08.02.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 393/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: