Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/236 av 21. desember 2020 om endring av tekniske standarder i delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til fra hvilket tidspunkt visse risikostyringsprosedyrer skal gjelde når det gjelder utveksling av sikkerhet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/236 of 21 December 2020 amending technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2016/2251 as regards to the timing of when certain risk management procedures will start to apply for the purpose of the exchange of collateral

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forslaget til kommisjonsforordning er fremmet av EU-kommisjonen 21. desember 2020, og ble endelig vedtatt i EU og publisert i Official Journal den 17. februar 2021. Rettsakten trer i kraft i EU 18. februar 2021. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer eksisterende utfyllende kommisjonsforordning til EMIR vedrørende hvilket tidspunkt rsikostyringsprosedyren som stiller krav om utveksling av sikkerhet skal gjelde fra når det gjelder visse typer OTC-derivatkontrakter som ikke cleares av en sentral motpart. Tidspunktet endres for å gjenspeile internasjonalt rammeverk og for å redusere muligheten for regulatorisk arbitrasje samt av hensyn til effekter av covid-19-utbruddet for gi motparter tilstrekkelig med tid til å tilpasse interne systemer og prosesser til kravet om utveksling av sikkerhet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/236
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32021R0236

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker