Forlengelse koronatiltak kontrollforordningen

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/83 av 27. januar 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til utførelse av offentlig kontroll og andre offisielle aktiviteter av spesielt autoriserte fysiske personer og anvendelsesperioden for midlertidige tiltak

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/83 of 27 January 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the performance of official controls and other official activities by specifically authorised natural persons and the period of application of temporary measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og skal gjelde fra 02.02.21.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Den skal innlemmes ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen.

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Det stilles strenge krav til organisering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter. Kontrollforordningen er nylig tatt inn i EØS-avtalen i Norge og erstatter den gamle kontrollforordningen. For Norges del er ikke EUs plantehelseregelverk en del av EØS-avtalen og bestemmelsene om kontroll med plantehelse vil ikke gjelde i Norge.

På bakgrunn av den den pågående krisen knyttet til koronavirus-sykdom (COVID-19) i Europa og resten av verden ble det fastsatt en midlertidig forordning som gir mulighet for unntak fra enkelte bestemmelser i kontrollforordningen. Denne har vært endret og forlenget flere ganger utifra behov som situasjonen fordrer.

Nå gjenninføres artikkel 3 i forordningen som åpner opp for at myndighetene kan utpeke én eller flere fysiske personer på grunnlag av deres kvalifikasjoner, opplæring og praktiske erfaring, til å gjøre oppgaver forbundet med offentlig kontroll eller annen offentlig aktivitet. De som utpekes må være i kontakt med myndighetene med tilgjengelige kommunikasjonsmidler og være pålagt å følge myndighetenes instrukser for utførelse av oppgavene. De skal være upartiske og ikke ha interessekonflikt forbundet med oppgavene. 

I tillegg videreføres åpningen for å akseptere elektroniske sertifikater.

Disse endringene skal gjelde frem til 1. juli 2021

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen blir gjennomført i norsk rett ved endring av midlertidig forskrift av 19. juni 2020 nr 1228  om offentlig for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av koronakrisen (covid-19), forordning (EU) 2020/466

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Dette er videre forlengelse av lempinger i en krevende periode som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader: 

Dette er en hastesak hvor rettsakten må innlemmes raskt i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert av Mattilsynet og de ansvarlige departementene, men på grunn av korte behandlingsfrister er den ikke behandlet i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/83
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625
Celexnr.: 32021R0083

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.01.2021
Frist returnering standardskjema: 29.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker