Forordning 2020/1234 - Endring av AMS

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/1234 av 9. juni 2020 som endrer forordning (EU) nr. 139/2014 når det gjelder vilkår og prosedyrer for erklæring fra organisasjoner ansvarlig for å yte bakketjenester

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1234 of 9 June 2020 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards the conditions and procedures for the declaration by organisations responsible for the provision of apron management services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

AMS-regelverket er en del av RMT.0485, som ble satt i gang  allerede 20. juli 2012. Opinion 2013-24 ble levert til Kommisjonen 24. september 2014. Regelverket har lenge stått på vent, men enkelte overordnede regler ble gitt i den nye basisforordningen (forordning (EU) 2018/1139). På bakgrunn av senere behandlinger i EASA-komiteen ble AMS-regelverket så vedtatt 9. juni 2020. 

Gjennom beslutning 2020/021/R fra desember 2020 har EASA vedtatt veiledningsmateriale til bestemmelsene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EU) nr. 139/2014 (flyplassforordningen). Flyplassforordningen stiller krav til utforming, driftstjenester og driftsorganisasjonen på flyplassen, som flyplassoperatøren er ansvarlig for, og i tillegg krav til ansvarlig myndighet (Luftfartstilsynet). Gjennom endringsforordningen om AMS (apron management services) innføres det nye og mer spesifkke krav til driftstjenester på flyoppstillingsplassen (apron). Dette er et område som ulike aktører (både fly og bakkepersonell) trafikkerer, og kompleksiteten derfor kan bli høy. Endringsforordningen adresserer derfor skader som har oppstått for personell, flyet eller annet utstyr på flyoppstillingsplassen. Sikkerhetsstyring på dette området forutsetter visse kvaliteter i driftsorganisasjonen, og det stilles derfor krav bl.a. til opplæring av personell. 

Den sertifiserte flyplassoperatøren er ansvarlig for gjennomføringen av forordningen på sin flyplass, men kan sette driften ut til en egen organisasjon. En slik AMS-organisasjon oppnår tillatelse til drift gjennom en deklarasjon til Luftfartstilsynet. Forordningen trer i kraft etter sitt innhold fra 20. mars 2022. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringsforordningen om AMS er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Flyplassforordningen 139/2014 er gjennomført i norsk rett i forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplassser (publisert som BSL E 3-1). Endringsforordningen kan tas inn i norsk rett gjennom endring av denne forskriften. 

I påvente av EØS-gjennomføring, er det aktuelt med en nasjonal gjennomføring av forordningen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

EASA har under utredningen av saken lagt til grunn at forordningen ikke vil ha betydelige økonomiske utslag for flyplassoperatører eller lufttrafikktjenesten.

For Luftfartstilsynet vil forordningen medføre noe økte kostnader som følge av opprettelsen systemet med deklarasjoner fra AMS-organisasjoner og tilsyn med driften. Luftfartstilsynet vil forsøke å begrense kostnadene gjennom digitaliseringstiltak på området. Luftfartstilsynet har spilt inn i budsjettinnspill for 2022 et behov for kr 1,5 millioner (digitalisering) for å dekke kostnadene for håndtering av deklarasjoner fra AMS-organisasjoner og tilsyn med driften. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ville normalt fulgt hurtigprosedyren, og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

 Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1234
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R1234

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2020
Frist returnering standardskjema: 05.10.2020
Dato returnert standardskjema: 07.12.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker