Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16

Kommisjonsforordning (EU) 2021/25 av 13. januar 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 4, 7, 9 og 16

Commission Regulation (EU) 2021/25 of 13 January 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 39 and International Financial Reporting Standards 4, 7, 9 and 16

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 2021/25 ble vedtatt i EU 13. januar 2021, og trer i kraft dagen etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene senest fra 1. januar 2021 for regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2021. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. 

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2021/25 vedtar endringer til IAS 39 Finansielle instrumenter, IFRS 9 Finansielle instrumenter, IFRS 4 Forsikringskontrakter, IFRS 7 Finansielle instrumenter og IFRS 16 Leieavtaler. Formålet med endringene er å håndtere de regnskapsmessige konsekvensene av utskiftningen av eksisterende rentereferanse med alternative referanserenter. Endringene gir mulighet for en særskilt regnskapsmessig behandling med den hensikt å spre endingene i finansielle instrumenters eller leiekontrakters verdi, som skyldes utskiftningen av rentereferanse, over tid. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2021/25 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/25
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0025

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker