Kommisjonsfororordning om inntekts- og levekårsstatistikk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1721 av 17. november 2020 om spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet for utvalgsundersøkelsen på inntekts- og levekårsområdet om helse og livskvalitet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission implementing regulation (EU) 2020/1721 of 17 November 2020 specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on health and quality of life pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer inntekts- og levekårsstatistikk. Den europeiske undersøkelsen for inntekts- og levekårsstatistikk (EU-SILC) består av ett sett kjernevariable organisert i moduler, som samles inn årlig, tre-årlig og seks-årlig samt et system av fire ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår antallet og titler på variable for modulen helse som skal samles inn hvert tredje år og første gang i 2023, og for modulen livskvalitet som skal samles inn hvert sjette år fra og med 2022.  

De tekniske forholdene ved datasettene for de to modulene er spesifisert i vedlegget til forordningen. Her spesifiseres variabelidentifikatorer, variabelnavn, mulige svaralternativer, datainnsamlingenhet, datainnsamlingsmodus og referanseperiode for variable som skal dekkes for de to modulene helse og livskvalitet.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen; europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700, og vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1721
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1721

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2020
Frist returnering standardskjema: 17.02.2021
Dato returnert standardskjema: 14.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: