Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)

Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the minimum level of training of seafarers (codification)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.01.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivforslaget ble fremlagt av EU-kommisjonen den 18. november 2020, og vil følge en hasteprosedyre for rask fastsettelse i EU. Det er foreslått at direktivet skal gjelde i EU fra 3. august 2021, som også er gjennomføringsfrist for endringsdirektiv 2019/1159.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har lagt frem forslag til et nytt direktiv om minstekrav til sjøfolks opplæring. Hensikten er å kodifisere direktiv 2008/106 og etterfølgende endringsdirektiv (2012/35 og 2019/1159) og samle disse i et nytt direktiv, slik at reglene blir lettere tilgjengelige. Det fremgår av forslaget at det nye direktivforslaget ikke endrer innholdet i de rettsaktene som kodifiseres, men at  det kun gjøres en sammenskriving og mindre formelle endringer i teksten som er nødvendig for selve kodifikasjonen. Noen av dagens bestemmelser er gitt nye nummer i direktivforslaget, og det er derfor inkludert en tabell i vedlegg V som gir oversikt over nye og gamle nummer på bestemmelsene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ettersom kodifiseringen ikke innebærer noen endring i de materielle reglene, vil direktivforslaget ikke ha rettslige konsekvenser utover at referanser i norsk regelverk til de tidligere direktivene vil måtte endres. Dette gjelder eksempelvis referansen i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 84.

Det gjøres oppmerksom på at regelverksendringene som kreves som følge av direktiv 2019/1159 enda ikke er gjennomført i norsk rett, og at dette direktivet ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivforslaget vurderes å ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser utover myndighetenes arbeid med oppdatering av referanser i aktuelt regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Sjøfartsdirektoratet har forelagt rettsakten for berørte aktører innenfor skipsfartsnæringen til uttalelse. Det Norske Maskinistforbund ga tilbakemelding om at teksten i STCW-konvensjonen med fordel burde brukes som den er både i EU-rettsakter og i norsk regelverk, da oppdeling kan medføre utfordringer.

Vurdering

Direktivet er relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen. Direktiv 2019/1159 bør innlemmes i EØS-avtalen før eller samtidig som dette direktivforslaget.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2020)739
Basis rettsaktnr.: 2008/106

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker