Ny mat - sukkere fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1634 av 4. november 2020 som godkjenner sukkere fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1634 of 4 November 2020 authorising the placing on the market of sugars obtained from cocoa (Theobroma cacao L.) pulp as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner sukkere fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat.

Fruktkjøtt fra kakao, og frisk/konsentrert juice fra denne er tidligere godkjent som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland. Konsentrert og renset sukkere fra fruktkjøtt er imidlertid ikke tradisjonelt brukt, og må godkjennes ved normal søknadsprosedyre (artikkel 10-prosedyren), slik det er gjort her.

EU-kommisjonen har vurdert at det ikke er nødvendig å be EFSA om en risikovurdering. Sukkerne som isoleres fra fruktkjøttet ved hjelp av tørking eller opprensing, er identisk med sukkerne som finnes naturlig i fruktkjøttet og består hovedsakelig av glukose og fruktose. Disse sukkerartene er brukt i lang tid uten risiko.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Det er ikke satt begrensninger for hvilke matvarekategorier ny mat-ingrediensen kan brukes i. Den lovbestemte betegnelsen er «sukkere fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)», «glukose fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)» eller «fruktose fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)», avhengig av hvilken form som brukes. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2020/1634
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R1634

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2020
Frist returnering standardskjema: 25.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker