Økodesign- elektriske vannkokere

Proposed ecodesign regulation for electric water kettles

Forslag til økodesignforordning for elektriske vannkokere

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2021

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningsutkastet skal behandles av ekspertgruppen for økodesign og energimerking i Samrådsforum den 29.1.2021. 

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og for å gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

I 2020 ble den kravforberedende studien for elektriske vannkokere avsluttet. Kommisjonen har valgt å gå videre med å utarbeide et forslag til økodesignkrav til produktet.  

I utkastet til forordning foreslås det at elektriske vannkokere med et volum inntil 10 liter omfattes av følgense  krav: 

 • Energieffektivitetskrav der energieffektivtetsindeks (EEI) minst skal være 83%

 • Funksjonskrav 

 • Materialeffektivitetskrav 

  • krav til design med tanke på reparasjon og gjenbruk

  • krav om resirkulerbarhet (recyclability rate)

  • krav til plastkomponenter

 • Informasjonskrav 

Merknader

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når den endelige forordningen er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Elektriske vannkokere er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: