økodesign og energimerking kjøleapparater til yrkesbruk

Revisjonsstudie økodesign og energimerking kjøleapparater til yrkesbruk

Review study Ecodesign & EU energy label of Professional Refrigeration Products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.01.2021

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Revisjonsstudien starter og avsluttes i 2021. Det tas sikte på at møte i samrådsforum skal finne sted i mars 2022.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektiv (2009/125/EF) og energimerkeforordning 2017/1369. Rettsaktene er virkemidler for å redusere energirelat(rte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og for å gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen.  Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har startet en studie med sikte på å avdekke behov for revisjon av økodesignforordningen og energimerkeforordningen for kjøleapparater til yrkesbruk, blåsekjølere og –frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere. Begge forordningene er gjennomført i norske forskrifter. Studien pågår i 2021 og den vil følge økodesignmetodikken, MEErP, for gjennomføring av kravforberedende studier. 

Studien vil omhandle temaene beskrevet i artikkel 7 (som beskriver hvilke forhold som skal vurderes i en fremtidig revisjon) i henholdsvis energimerkeforordning 2015/1094 og økodesignforordning 2015/1095. Eksempler på temaer er skjerping av energikrav, utvidelse av virkeområdet (bla inkludering av kjølerom), etablering av metode for å fastsette årlig standardenergiforbruk for kjøle-/fryseskap og kjølebenker og om det er hensiktsmessig å fastsette økodesignkrav som omfatter direkte klimagassutslipp fra kjølemidler.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Produktene er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper og studien og revisjonsprosessen vil ikke følges opp med innspill fra NVEs side. Det antas at det finnes norske produsenter for noen av produktene. 

Kjøleaggregater for kjøling av sjøvann om bord i fiskebåter og kjøleaggregater for varmegjenvinning ved produksjon av smolt er typiske produkter som benyttes i Norge. Driftsforhold og andre forutsetninger for de norske produktene avviker såpass mye fra ordinære prosesskjølere at disse logisk sett faller utenfor reguleringene. Under den tidligere regelverksutformingen for økodesignforordning 2015/1095, sendte Norge inn en posisjon i forkant av møtet i forskriftskomiteen der vi ba om at de nevnte produktene eksplisitt skulle unntas fra kravene i forordningen. Dette ble delvis tatt hensyn til i artikkel 1 pkt 3 c) i forordningen. En eventuell uklarhet i tolkning vil angå alle nasjoners fiskeriflåte og NVEs  den gang eksterne kjøletekniske ekspert fra Teknologisk institut i Danmark, vurderte at det ikke forelå grunnlag for å kreve tilpasningstekst.  

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2015/1094, 2015/1095, 2009/125, 2017/1369

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker