Økologi - Videreføring av unntak for ikke-økologisk protein og livkylling

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/181 av 15 februar 2021 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/181 of 15 February amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer artikkel 42b) og 43, og vedleggene V og VIII i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av regler om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Dette omfatter i hovedsak forlenging av spesifikke unntak i gjeldende økologiregelverk med ett år frem til nytt økologiregelverk trer i kraft 1.1.2022.

Rettsakten omfatter følgende endringer:

  • Muligheten for å bruke inntil 5% ikke-økologiske proteinfôrmidler i økologisk fôr til svin og fjørfe videreføres i 2021, og tilføyes da kalenderårene 2018, 2019, 2020 i artikkel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 

  • Muligheten for å tillate bruk av ikke-økologisk livkylling (maks 18 uker) når økologisk ikke er tilgjengelig forlenges med ett år, og datoen endres fra 31.12.2020 til 31.12.2021 i artikkel 42b)

  • Mindre endringer i vedlegg V om mineralkilder fôr, ved at det blir tillatt å bruke monoammoniumfosfat som fosforkilde i fiskefôr

  • Mindre endringer i vedlegg VIII (tilsetningsstoffer i mat), ved at det blir endring i bruksområdet for ett tilsetningsstoff (natrium alginate) og to prosesseringsmidler (kalsium klorid, aktivert karbon) i næringsmidler. Natrium alginate kan benyttes i kjøttpølser i tillegg til melkeprodukter, og de nevnte to prosesseringsmidlene får utvidet bruksområdet til animalske produkter i tillegg til vegetabilske produkter i gjeldende regelverk.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter, og endringene vurderes kun til å ha nyttevirkning.

Det er viktig for norske virksomheter at muligheten for å bruke ikke-økologiske proteinfôrmidler i fôr til økologisk fjørfe og svin videreføres i 2021. Med bakgrunn i at nytt økologiregelverk blir utsatt med ett år til 1.1.2022, er det nødvendig å videreføre unntak for å sikre en god overgang til det nye regelverket. Vi har mottatt informasjon fra fôrbransjen om mangel på økologiske proteinfôrmidler av nødvendig mengde og kvalitet. Videreføring av overgangsordningen er derfor nødvendig for å sikre god fôrkvalitet for å ivareta dyrehelse og dyrevelferd. 

Fra 1.1.2022 trer det i kraft nye regler for produksjon av økologisk livkylling (jf. forordning (EU) 2020/464), og for å sikre en god overgang til det nye regelverket er det nødvendig å forlenge gjeldende regler med ytterligere ett år. I Norge har vi produksjon av økologisk livkylling, og det er derfor i mindre grad behov for å benytte seg av unntaket i regelverket om bruk av ikke-økologisk livkylling. 

Endringene i vedlegg V og VIII vil åpne for ett nytt tilsetningsstoff i økologisk fiskefôr og nye tilsetningsstoff og prosesseringsmidler i økologisk mat. Dette sikrer en større valgfrihet for virksomheter og kan fremme produktkvalitet og produktspekter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Vi anbefaler hurtigprosedyre for denne rettsakten. Bakgrunnen er at rettsakten skal ha virkning fra 1.1.2021, og den viderefører unntak for bruk av ikke-økologiske proteinfôrmidler i økologisk fôr som er vurdert som nødvendig for norske økologiske virksomheter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)181
Rettsaktnr.: 2021/181/EU
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32021R0181

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.01.2021
Frist returnering standardskjema: 21.05.2021
Dato returnert standardskjema: 15.09.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.02.2021
Høringsfrist: 19.03.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker