Plantevernmiddelrester 2021/618 (D067437/05, SANTE/10044/2020)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/618 av 15. april 2021 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutylazin i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2021/618 of 15 April 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diclofop, fluopyram, ipconazole and terbuthylazine in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og  under vurdering i EØS/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Endringene av grenseverdier som skjer når forordningen trer i kraft skjer på bakgrunn av at EFSA har revurdert eksisterende grenseverdier for diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutylazin. Disse stoffene er godkjente som aktive stoffer (plantevernmidler i EU), men det er bare fluopyram som er godkjent brukt i Norge (godkjente preparater). For enkelte av stoffene foreslås det visse endringer i restdefinisjonen til stoffet. Restdefinisjonen beskriver hvilke stoffer som er omfattet av en grenseverdi ("maximum residue limit" (MRL)) og denne kan for samme stoff være forskjellig for ulike produktgrupper. Restdefinisjonen kan omfatte aktivt stoff, isomere av aktivt stoff, metabolitter eller andre nedbrytningsprodukter. MRLer for noen produkter manglet noe dokumentasjon, men fordi det ikke er vurdert å være helsefare for forbruker, kunne disse fastsettes som midlertidige MRLer. Av disse aktive stoffene er finnes det kun CODEX MRLer for fluopyram.


For diklofop endres restdefinisjonen for stoffet og de fleste MRLer fastsettes lavere etter revurderingen av MRLer. MRL for hvete og bygg fastsettes som midlertidige MRLer fordi det ble vurdert å mangle dokumentasjon om restforsøk og at det mangler toksikologisk dokumentajon for konjugater av diclofopsyre, konjugat MX og metabolitt 6a. Før evaluering av etterspurt dokumentasjon skal ikke husdyr fôres med strå fra hvete eller bygg som er behandlet med stoffet. 

For fluopyram er grenseverdier revurdert og for noen vekster er det vurdert behov for høyere MRL knyttet til opptak fra jord knyttet til vekstskifte (rotational crops) knyttet til godkjent bruk av stoffet for andre kulturer. 

For ipkonazol beholdes eksisterende MRLer slik de er etter revurdering av MRLene. 

For terbutylazin endres restdefinisjonen for melk. Enkelte MRLer for stoffet fastsettes lavere, mens andre beholdes på samme nivå. Noen MRLer får status som midlertidige MRLer etter revurderingen med en frist for å levere manglende dokumentasjon før ny revurdering. 

Fordi ingen av nåværende MRLer for stoffene vurderer å utgjøre noen helsefare for forbruker gis det overgangsordninger for produkter som allerede er på markedet der MRLer fastsettes lavere. Forordningen trer i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring på Official Journal, men nye MRLer gjelder først 6 måneder etter forordningen trer i kraft i EU. 

For produkter som ikke er godkjent i EU og det heller ikke er fastsatt CODEX MRLer eller MRLer fastsatt I EU på bakgrunn av importtoleranser fastsettes MRL ved standardgrenseverdien (0,01 mg/kg) eller den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ).

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Kommisjonens "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN. 

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nye MRLer gjelder fra 6. novermber 2021 i EU.

Forordningen gir overgangsordninger for endrete MRLer for produktpartier som det kan dokumenteres allerede er på markedet i EU/EØS før 6. november 2021.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/618
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R0618

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2020
Frist returnering standardskjema: 29.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2021
Høringsfrist: 12.03.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker