Plantevernmiddelrester fo. 2021/616 (D067499/05, SANTE/10034/2020)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/616 av 13. april 2021 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for benalaxyl, benalaxyl-M, diklobenil, fluopikolid, prokvinazid og pyridalyl i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2021/616 of 13 April 2021 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolide, proquinazid and pyridalyl in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og under vurdering i EØS/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Endringene av grenseverdier som skjer når forordningen trer i kraft skjer på bakgrunn av at EFSA har revurdert eksisterende grenseverdier for benalaxyl, benalaxyl-M, diklobenil, fluopikolid, prokvinazid og pyridalyl. Benalaxyl og diklobenil er ikke lenger godkjente aktive stoffer og disse stoffene brukes ikke lenger i EU. Benalaxyl-M, fluopikolid, prokvinazid og pyridalyl er godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU, men ingen av stoffene er inngår i preparater som er godkjent i Norge. For enkelte av stoffene foreslås det visse endringer i restdefinisjonen til stoffet. Restdefinisjonen beskriver hvilke stoffer som er omfattet av en MRL (grenseverdi; "maximum residue limit") og denne for samme stoff være forskjellig for ulike produktgrupper. Restdefinisjonen kan omfatte aktivt stoff, isomere av aktivt stoff, metabolitter eller andre nedbrytningsprodukter. 

Eksisterende MRLer for benalaxyl-M har blitt revurdert og benalaxyl som ikke lenger er godkjent i EU har blitt revurdert tidligere. MRLer for benalaxyl-M ble enten beholdt eller fastsatt høyere, men noen av MRLene ble fastsatt som midlertidige MRLer fordi det ble vurdert at noe dokumentasjon manglet.

MRLer for diklobenil har blitt revurdert av EFSA. Stoffet er nå ikke lenger godkjent som aktivt stoff og alle godkjenninger for bruk av stoffet i EU er trukket. Alle MRLer for stoffet er allerede fastsatt så lavt som praktisk mulig på analytisk bestemmelsesgrense LOQ i vedlegg V til forordning 396/2005 (Plantevernmiddelrestforordningen). 

For fluopikolid fastsettes det lavere MRL for salat. Flere MRLer for stoffet fastsettes som midlertidige MRLer med frist for innsending av manglende dokumentasjon før ny revurdering.
For prokvinazid endres restdefinisjonen for animalske produkter og flere MRLer for stoffet fastsettes som midlertidige MRLer fordi noe dokumentasjon ble vurdert å mangle. 
For pyridalyl fastsettes en lavere MRL for paprika etter revurdering av eksisterende MRLer.

Forbedrede analysemetoder og teknologisk utvikling gjør at analytisk bestemmelsesgrense (LOQ) blir fastsatt lavere og dette gjør at noen MRLer ved LOQ nå kan fastsettes lavere. 
For produkter som ikke er godkjent i EU og det heller ikke er fastsatt CODEX MRLer eller MRLer fastsatt i EU på bakgrunn av importtoleranser fastsettes MRL ved standardgrenseverdien (0,01 mg/kg) eller den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ).

Det går en tid før endringene i MRL trer i kraft i EU for å gi medlemsland, tredjestater og virksomheter mulighet til å tilpasse seg endring av grenseverdiene. Fordi ingen av nåværende MRLer for stoffene vurderer å utgjøre noen helsefare for forbruker, gis det overgangsordninger for produkter som allerede er på markedet før nye MRLer trer i kraft i EU. Forordningen trer i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring på Official Journal, men nye MRLer gjelder først 6 måneder etter forordningen trer i kraft i EU.    

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Kommisjonens "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget matområdet der berørte departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 


Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nye MRLer vil gjelde i EU fra 6. november 2021. I Norge vil de nye MRLene tidligest gjelde fra 6. novemnber 2021 eller når forordningen tas inn i norsk regelverk (om etter 6. november 2021). 

Det vil gjelde overgangsordninger (gammel MRL for stoffene får anvendelse) på partier som det kan dokumenters at var på markedet i EU/EØS for 6. november 2021.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/616
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R0616

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2020
Frist returnering standardskjema: 29.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2021
Høringsfrist: 12.03.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker